• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Devlet Yapısı

  02 Ağustos 2010

  DEVLET YAPISI

  Kazakistan, cumhurbaşkanlığı idari şeklindeki üniter devlettir. Temel kanun anayasadır. Devletin başı – Cumhurbaşkanı’dır. 1991 yılından beri Kazakistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’dir. 1997 yılında başkent Almaata’dan Astana’ya taşındı. Devlet dili Kazakça, Rusça da aynı zamanda resmi dil olarak kamu kurumlarında ve mahkemelerde kullanılmaktadır.

  Kazakistan’da yasama, yürütme ve yargı temel güçlerinin ayrılığı prensibi kabul edilmiş ve uygulanmaktadır. Yasama parlamento tarafından gerçekleştirilmektedir. Üst kurulda – Senato – 39 milletvekili, alt kurulda – Meclis – 77 milletvekili vardır.

  Kazakistan başkanlık sistemi ile birlikte üniter bir devlet yapısına sahiptir. Kazakistan başkanı, Devletin başı olup; en üst görevi, devletin genel iç ve dış siyasetini belirlemek, devleti içeride ve dışarıda temsil etmektir. Başkan, hükümetin tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasını ve halka karşı görevlerinin yapılmasını temin eder.

  Mevcut Anayasa güçlü bir Başkanlık sistemi öngörmüştür. Siyasi sistem gerek hukuki, gerek fiili planda geniş yetkileri bulunan Cumhurbaşkanına göre şekillenmiştir.

  Başbakan ve Hükümet üyeleri doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bununla birlikte Başbakan Yardımcıları ve Dışişleri, İçişleri, Savunma, Maliye Bakanları ile Devlet Güvenlik Komitesi Başkanının atanmasında Parlamentonun onayına başvurulması gereklidir.

  Hükümet, yürütme gücünün en yüksek yapısıdır. Hükümetin başı başbakandır. Kanun otoritesi devlet mahkemeleri tarafından temsil edilir.

  Yargı Sistemi, anayasal kurumlar olup, Kazakistan en üst mahkemesi ve yerel mahkemelerden oluşur.

  Yüksek Mahkeme yargının en yüksek otoritesidir. En Üst mahkeme, en üst yargısal organ olup, medeni, cezai ve diğer konulardaki yerel yargısal kurum kararlarını değerlendirir ve kontrol eder.

  Kamu Savcısı, Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararlarının ve diğer düzenlemelerin ülke çapında tam ve eşit uygulanmasından sorumludur. Araştırmaların, soruşturmaların hukukiliğini denetler, yasal düzenlemelerin ihlaline engel olur. Ayrıca kanunların Anayasaya uygunluğunu da denetler.

  Yasamayı ve hukuki işleri idare eden devlet kurumları da – Anayasa Konseyi, Başsavcılık ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı devletin cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

  Kazakistan çok partili sistem gelişiminin ikinci safhasına 2002 yılında Parlamento’dan geçen yeni “Siyasi Partiler” yasasından sonra girdi. Halen 11 tane kayıtlı siyasi parti vardır. Meclisin 77 üyesinin 67′si aynı idare ile yönetilen tek aday bölgelerden seçilir, geriye kalan 10 milletvekili ise parti listeleri baz alına­rak ve de nisbi temsil yoluyla tek ulusal seçim bölgelerinden seçilir. Herhangi bir partinin temsil edilebilmesi için zorunlu olarak seçmenlerin %7 sinin oyunu alması gerekir; yani seçim barajı vardır.

  Kaynak: T.C. Başbakanlık İGEME ve DTM web sitelerinden derlenmiştir.

  Kazakistan Anayasasındaki Esas İlkeler

  (www.yesevi.edu.tr sitesinde Nurbek Hayrmuhanmedov’un makalesinden derlenmiştir.)

  Kazakistan’ın şimdiki Anayasası 30 Ağustos 1995 yılında genel Referandum sonucunda kabul edilmiştir. Yeni anayasanın kabul edilişiyle, sosyalizmden liberal demokrasiye geçiş sürecini başlatmış olan Kazakistan’da siyasi, ekonomik, sosyal dönüşümler hız kazanmaya başlamıştır. Kazakistan Anayasası Fransız anayasal modelinde düzenlenmiş olup, Anayasaya güre cumhuriyet demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteliğindedir.

  Demokrasi
  Yeni Anayasaya göre siyasi iktidar halkındır. Halk siyasi iktidarı seçilmiş temsilcilerine vekaleten verecektir. İktidar herhangi bir şahısın veya kurumun tekelinde gitmesini anayasa garanti altına almıştır. Halk kendini temsilcileri aracılığıyla veya genel referandum şeklinde yönetecektir. İnsan hakları her şeyden üstündür. Siyasi iktidarın insan haklarını sınırlayıcı nitelikte herhangi bir girişimdi bulunamaz.
  Kazak devleti eski kazak topraklarında kurulduğu için cumhuriyet Kazakistan olarak adlandırılmış olup ve kazak dili de devlet dili olarak tanınmıştır. Kazakistan topraklarında yaşayan diğer ulusların ana dillerini ve kültürel değerlerinin korunması Anayasal garanti altına alınmıştır.
  Anayasa etnik kökenine bakmadan bütün vatandaşlara aynı hakları tanımıştır. Devlet yönetiminde bütün vatandaşlar hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın eşit hakları sahiptir. Siyasi iktidarın asıl amaçlarından biri toplumsal barış ve huzuru korumaktır. Siyasi iktidar toplum hayatını ilgilendiren bütün işleri demokratik yöntemleri kullanarak çözecektir.
  Anayasa düşünce, din seçimi ve vicdan hürriyetlerini garanti altına almıştır. Vatandaşlar ülkenin anayasal düzenini zorla değiştirmeye kalkmadıkça serbest örgütlenme haklarına sahiptir. Amacı ülkedeki toplumsal barış ve huzuru bozmaya veya milli, dini, ırkçılık ihtilafları körüklemeye yönelik faaliyetler yasaklanmıştır.

  Laiklik
  Anayasa cumhuriyeti laik olarak nitelemiştir. Ülkede çeşitli dini örgütler faaliyet etmektedir. Vatandaşlar kendi inançları gereği serbest örgütlenme hakkına sahiptir. Anayasada din devletten ayrılmıştır. Devlet bütün dini inançlara saygılı ve tarafsız muamele edecektir. Dini nitelikte siyasi partilerin kurulması ve faaliyette bulunması anayasada yasaklanmıştır.
  Hukuk Devleti

  Hukuk devleti bütün vatandaşların haklarını anayasal olarak garanti altına almıştır. İnsan haklarının evrensel değerlerine aykırı olmadığı müddetçe hukuk her şeyden üstündür. Devlet yöneticileri dahil tüm vatandaşlar hukuk önünde eşit sayılmaktadır.

  Sosyal Devlet
  Kazakistan Anayasası sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Anayasa sınıfsal ayrımcılığı reddetmektedir. Devlet toplumda ihtiyacı olan tabakalara sosyal yardım yapmakla yükümlüdür. Devlet işsizleri, yaşlıları, özürlüleri, emeklileri, çok çocuklu aileleri himayesi altına almıştır ve yeterli düzeyde maddi yardım yapmakla yükümlüdür.

  BAKANLIKLAR:

  1. İçişleri bakanlığı (www.mvd.kz)

  2. Sağlık Bakanlığı (www.mz.gov.kz)

  3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (www.mit.kz)

  4. Dışişleri Bakanlığı (www.mfa.kz)

  5. Kültür ve Enformasyon Bakanlığı (www.sana.gov.kz)

  6. Savunma Bakanlığı (www.mod.kz)

  7. Eğitim ve Bilim Bakanlığı (www.edu.gov.kz)

  8. Çevre Koruma Bakanlığı (www.nature.kz)

  9. Tarım Bakanlığı (www.minagri.kz)

  10. Ulaşım ve İletişim Bakanlığı (www.mtk.gov.kz)

  11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.enbek.kz)

  12. Maliye Bakanlığı (www.minfin.kz)

  13. Acil Durumlar Bakanlığı (www.emer.kz)

  14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(www.minenergo.kz)

  15. Ekonomi ve Bütçe Planlama Bakanlığı (www.minplan.kz)

  16. Adalet Bakanlığı (www.minjust.kz)


  Kazakistan 2030

  Kazakistan, siyasetinin ve geleceğinin eksenini Kazakistan – 2030 stratejisine yerleştirmiştir. 10 Ekim 1997 senesinde kabul edilen Kazakistan – 2030 Gelişme Programı Nursultan Nazarbayev’in kaleme aldığı, “Büyük Kazakistan” manifestosudur.

  Yedi ana ilkeye dayanır;
  1-
  Milli güvenlik ve toprak bölünmezliği esasına sonuna kadar bağlı kalarak, Kazakistan’ın bağımsız bir devlet olarak ilerlemesini sağlamak.
  2-
  Kazakistan’ın milli stratejisinin gereği olarak iç siyasi istikrarı ve toplum birliğini korumak.
  3-
  Yabacı yatırımların ve milli hasılat seviyesinin yükselmesi için piyasa ekonomisini esas almak ve geliştirmek.
  4-
  Kazak vatandaşlarının sağlığı, eğitimi, refah düzeyi ve imkanlarını sürekli artırmaya ve ekolojik ortamını iyileştirmeye çalışmak.
  5-
  Enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak, petrol ve gaz üretimi ile ihracatını düzenli olarak büyütmek.
  6-
  Ulaşım ve iletişim sektörlerini, milli güvenliği güçlendirecek ve ekonomik büyümeye katkıda bulunacak şekilde geliştirmek.
  7-
  Devlet yöneticileri ve yetkililerinin halkı ve devleti temsil edecek liyakat ve nitelikte olmasını temin ederek, onların çağdaş taleplere uygun olmasını sağlamak.


  “Devlet Yapısı” için 3 Yorum

  1. Manshuk diyor ki:

   Herkes önce kendisine bi baksın)) kaç sene önce gitmişsiniz acaba Kazakistana)

  2. Hurrem Aydin diyor ki:

   Buradan okuyunca herşey çok güzelmiş geliyor. Ancak Kazakistana adım attığın andan itibaren geri kalmışlık ve rüşvet hava limanında başlıyor. Eski ve basit havalimanı (Çimkent) soğuk ve çok uzun süren pasaport kontrolleri. Tam çıkıyorsunuz çantanı aç birşey var diyorlar. Sonrada çıkan şeyler hoşuna giden birşeyse bunu bana ver, yada bir dahaki sefer banada getrid iyorlar…

  3. hasan basri diyor ki:

   yazılanlar çok güzel fakat,Kazakhstan da sistemin oturması için on fırın ekmek yenilmesi lazım.Devlet sisteminin uygulamada işlerliğinin artırılması,kanunların uygulanması lazım.Bir taraftan yabancı yatırımcı bekle,diğer taraftanda rüşvete izin ver ve gelen yatırımcılara zulüm yap,bu olacak bişey değil..

  Yorumlarınızın Yönetici Onayını Beklemesini İstemiyorsanız, Üye Olmak İçin Tıklayınız

  Misafir Olarak Yorum Yapın