• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Yatırımlar&İhaleler&Rekabet İle İlgili Kanun ve Düzenlemeler

  16 Ağustos 2010

  Yatırımlar, İhaleler ve Rekabet ile İlgili Kanun ve Düzenlemeler,
  -Yatırım Kanunu,
  -Yatırımlarla İlgili Yasal Düzenlemeler,
  -İhale Kanunu,
  -Anti-Damping Kanunu,
  -Kazakistan ve Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviği ve Korunması Hakkındaki   Anlaşma Metni

  -Yatırım Kanunu

  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ YATIRIM KANUNU
  (8.01.2003 tarih ve 373-II numaralı kanun)

  Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki yatırımla ilgili ilişkiler bu Kanunda yazılı hükümler göre yürütülür. Bu Kanun, Kazakistan Cumhuriyeti’nde yatırım yapan yatırımcının haklarının korunmasını garantiler, yatırım teşvikinin hukuki ve ekonomik esaslarını  tespit eder, yatırıma devlet tarafından sağlanan desteğin ölçülerini ve  yatırımcılarla ilgili davaların çözüm şeklini  belirler.

  BÖLÜM1. GENEL ESASLAR

  Madde 1. Bu Kanunda Kullanılan Esas Tanımlar

  Bu Kanunun uygulanmasında:
  1)    Yatırımlar: Tüzel kişinin sermaye olarak yatırdığı  bütün  mülkiyet türleri (şahsi tüketim malları hariç), leazing antlaşması yapıldığı andan itibaren leasing araçları ve yetki hakları, işletme faaliyeti için kullanılan kaydedilen aktifin artırılması.
  2)    Yatırım faaliyeti: İşletme faaliyetinde kullanılacak kaydedilmiş sermayeyi aktif hale getirmek veya arttırmak için özel ve tüzel kişilerin, ticari kurumların sermayesine katılma faaliyetidir.
  3)    Yatırım ayrıcalığı: Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına dayanarak yatırım projesini gerçekleştirmesi için tüzel kişilere tanınan ayrıcalık.
  4)    Yatırım projesi: Çalışan veya yeni kurulan bir işletmeyi canlandırma ve büyütme  amacıyla yapılan yatırımları kapsayan bütün faaliyetlerdir.
  5)    Yatırım davaları:  Yatırımcının yatırım  faaliyeti ile ilgili yatırımcı ve devlet kurumları arasında sözleşme taahhüdünden dolayı ortaya çıkabilecek dâvalar.
  6)    Yatırımcı: Kazakistan Cumhuriyeti’nde  yatırım yapan özel ve tüzel şahıslar.
  7)    Devlet yardımı (ayni tahsis): Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilerine yatırım projesini gerçekleştirmesi için karşılıksız olarak kullanım ve mülkiyetine verilen Kazakistan Cumhuriyeti  mülkiyetine ait arazi ve mallar.
  8)    Sözleşme: Yatırım ayrıcalığı öngörülen Yatırımları Gerçekleştirme  Antlaşması.
  9)    Sözleşme modeli: Kazakistan Hükümeti tarafından tasdik edilen ve sözleşme yapıldığında kullanılan örnek sözleşmedir.
  10)    Yetkili kurum: Sözleşmelerin yapılması ve denetlenmesi ile doğrudan ilgili  haklar tanınan merkezi icra kurumudur.   
  11)    Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi: Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulan tüzel kişi ve  yabancı  katılımcı tüzel kişi.

  Madde 2. Kazakistan Cumhuriyetinin Yatırım Hakkındaki Mevzuatları

  1. Kazakistan Cumhuriyeti Yatırımlar Hakkındaki Mevzuatları, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasına uygundur. Yatırımlar Hakkındaki Mevzuatları; Yatırım Kanunu normlarından ve Kazakistan Cumhuriyeti hukuki normlarını belirleyen başka kanunlardan oluşur.
  2.     Bu Kanun:
  Devlet bütçesi ile yapılan yatırımlara, ticari olmayan kurumlara, eğitim, bağış, ilmi ve dini amaçlar için sermaye yatırma ile ilgili ilişkileri düzenlemez.
  3.     Yatırım gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan ve Kazakistan Cumhuriyetinin başka kanunlarının kullanıldığı işlemlerde, bu kanunlarda ayrıca belirtilmediği durumlar haricinde, bu Kanun uygulanmaz.
  4. Eğer Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylayan uluslararası bir sözleşmede bu Kanundan farklı tüzük belirlenirse, uluslararası tüzükler kullanılır.

  Madde 3. Yatırım Fâaliyeti Hedefleri

  1.     Kazakistan Cumhuriyeti hukuki kanunlarında belirtilen durumlar dışında, yatırımcıların ticari fâaliyetin bütün türlerine ve sahasına  yatırım yapma hakları vardır.
  2.     Kazakistan Cumhuriyeti hukuki düzenlemeleri, Milli güvenliğin sağlanması için, bazı faaliyet türleri için yatırım faaliyet türlerini sınırlandırma ve bazı bölgelerde yasaklama getirebilir.

  BÖLÜM 2. YATIRIMIN HUKUKİ SİSTEMİ

  Madde 4. Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlarında Yatırımcı Faaliyetinin Hukuki Yönden Korunmasının Garantisi
  1.    Yatırımcıların hakları ve menfaatleri  tam ve kesin olarak korunur. Bunlar; Anayasa, Yatırım Kanunu,  Kazakistan Cumhuriyetinin başka kanunları ile  Kazakistan Cumhuriyeti’nce onaylanan uluslararası sözleşmelerle sağlanır.
  2.    Yatırımcıların; Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olarak, devlet kurumları tarafından alınan kararnameler sonucunda ve bu kurumların yetkililerinin kanun dışı hareketleri (hareketsizliği) sonucunda  oluşacak zararlarının tazminatını, Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunlarına göre  ödettirme hakkı vardır.
  3.    Kazakistan Cumhuriyeti; yatırımcılar ile Kazakistan Cumhuriyeti devlet kurumları arasında yapılan sözleşme şartlarının istikrarlılığını, taraflar arasındaki anlaşma ve sözleşmelerle getirilen değişiklikler haricinde garanti eder.
  Bu garantiler:
  1.    Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarının değişikliklerinde ve yürürlülüğe geçirilmesinde, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelerde, ithal, işletme ve dolaylı vergi alınan malların satış  işlemlerinin tertibi ve şartlarının değişmesine yol açan değişikliklerde,
  2.    Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında milli güvenlik, çevre, insan sağlığı  ve insanlık değerlerin korunmasını sağlama amacıyla  getirilen değişikliklerde  ve eklerinde kullanılmaz.

  Madde 5. Gelir Kullanma Garantisi
  Yatırımcılar:
  1.    Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre, vergi ve bütçeye ödenecek başka da gerekli ödemeleri yaptıktan sonra, kendi faaliyeti neticesinde elde edilen  geliri kendi isteğine göre kullanma;
  2.    Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bankalarda milli para birimi veya Kazakistan Cumhuriyeti döviz kanunları esasında göre yavancı döviz vaazında   banka hesabı açma haklarına sahiptir.

  Madde 6. Yatırımcılarla İlgili Devlet Kurumları Faaliyetinin Açıklığı

  1.    Yatırımcıların menfaati ile ilgili Kazakistan Cumhuriyeti devlet organları resmi bildirileri ve hukuki norm mevzuatları; Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları  ile belirlenen şekle göre yayımlanır.
  2.    Yatırımcıya gizli ticari bilgiler ve gizlilik hakkında kanunen korunan bilgiler dışında, tüzel kişilerin kaydolması, onların tüzükleri, gayrimenkul işlemleri ile ilgili kayıtlar, verilen lisanslar hakkında bilgilere serbest ulaşma imkanı sağlanır.

  Madde 7. Devlet Kurumları tarafından Yatırımcı Fâaliyetinin Kontrolü ve Denetlenmesi

  1.    Yatırımcı faaliyetini kontrol etme ve denetleme Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre, bu yetkilerin verildiği kurumlar tarafından yapılır.
  2.    Yatırımcıların Faaliyetinin kontrol edilmesi ve denetlenmesinin şekli ve süresi Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları ile belirlenir.

  Madde 8. Devletleştirme  ve İstimlak Durumunda Yatırımcı Haklarının Korunması

  1.    Kamu ihtiyaçları için, Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarında belirtilen istisnai durumlarda yatırımcının malvarlığı devletleştirilebilir.
  2.    Devletleştirme durumunda yatırımcıya Kazakistan Cumhuriyeti devletleştirme kanununa göre oluşan bütün zararı ödenir.
  3.    Yatırımcı mallarının istimlak edilmesi malın piyasa değerinin ödenmesi şeklinde yapılır. Malın piyasa değeri Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre belirlenir.
  4.    Mülkiyet sahibine istimlak edilen mal için ödenen ücretle ilgili olarak mahkeme kararına karşı dava açabilir.
  5.    İstimlak neticesinde taahhütlerin durdurulması durumunda, yatırımcı; malların fiyatının düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararı dikkate alarak, tazminatı  için ödenen ücreti geri verme şartıyla, kalan mallarının geri verilmesini talep etme hakkı var.

  Madde 9. Dâvaların   Çözülmesi

  1. Yatırımla ilgili dâvalar; görüşmelerle, özellikle uzmanların katılımı ile veya tarafların önceden   belirlediği işlemlerle çözülebilir.
  2. Yatırımla ilgili dâvaların  bu maddenin 1.paragrafına göre çözülmesi mümkün olmadığı durumlarda, Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarıyla ve Kazakistan Cumhuriyetinin onayladığı uluslararası sözleşmelere göre, Kazakistan Cumhuriyeti mahkemelerinde  ve tarafların anlaşması ile belirlenen, uluslararası Arbitraj mahkemelerinde  çözülür.
  3.    Yatırımla ilgili olmayan dâvalar, Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülür.

  Madde 10. Yatırımcı Haklarının Başka Şahısa Geçmesi

  Eğer yabancı ülke, veya yetki verilen devlet kurumu, Kazakistan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği yatırımla ilgili verilen garantiye (sigorta antlaşması) göre, yatırımcı lehine ödeme yaparsa ve söz edilen yatırımlara yatırımcı hakları bu yabancı ülkeye veya onun yetki verdiği devlet kurumuna geçtiğinde, (talepler geçerse) Kazakistan Cumhuriyeti’nde hakların bu şekilde değişmesi (taleplerin geçmesi), yatırımcının, Kazakistan Cumhuriyeti’nde yatırımı gerçekleştirdiği veya ancak belli bir antlaşma taahhütlerini yerine getirdiği durumlarda, kanunen sayılır.

  Bölüm 3. DEVLETİN YATIRIM DESTEĞİ

  Madde 11. Devlet Yatırım Desteğinin Amacı

  1.    Devlet yatırımını desteklemenin amacı;  ekonominin gelişmesi için olumlu yatırım ortamını yaratmak ve çağdaş teknoloji kullanarak yeni işletmeler kurmak  ve canlandırmak, yeni iş yerlerini oluşturmak ve mevcut iş yerlerini devam ettirmek  ve çevre koruma  için  yatırımı teşvik etmektir.
  2.    Devletin yatırım desteği; yatırım ayrıcalığını sağlamakla gerçekleşir.

  Madde 12. Yetkili Kurum

  1.    Devletin yatırım desteğini Kazakistan Hükümeti belirleyen yetkili kurum aracılığıyla gerçekleştirir.
  2.    Yetkili kurum; kendi yetkisi içerisinde ve verilen  görevleri gerçekleştirmek amacıyla, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince belirlenen usullerle, ilgili devlet kurumları uzmanlarını  Kazakistan Cumhuriyeti özel ve tüzel kişileri  arasından seçme  hakkı vardır.
  3.    Yetkili kurumun faaliyetleri; Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan Karar ile düzenlenir.

  Madde 13. Yatırımla İlgili Ayrıcalık  Türleri

  Bu Kanuna göre, yetkili kurumla sözleşme yapıldıktan sonra aşağıdaki ayrıcalıklar tanınır:
  1)    Yatırım vergisi ayrıcalığı,
  2)    Gümrük vergisinden muaf tutulmak,
  3)    Devletin ayni yardımı.

  Madde 14. Yatırım Ayrıcalığının Sağlanma Usulü

  1.    Yatırım ayrıcalığı, hizmetin üstün niteliklerine  göre verilir. Faaliyet türlerine göre sınıflandırılmış ayırım listesini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler.
  2.    Kazakistan Cumhuriyeti her faaliyet türüne göre, yatırımın büyüklük ölçüsünü ve yatırım vergi ayrıcalığını kullanma süresini belirler. Bu tür ayrıcalıkları yetkili kurum sağlar.
  3.    Yatırım; belirlenen en büyük  ölçüyü aştığı  durumlarda, kullanılan yatırım vergi ayrıcalığını kullanma süresi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin ilgili kararı ile belirlenir.
  4.    Yatırım ayrıcalıkları yatırımcı ile sözleşme yapılarak verilir.

  Madde 15. Yatırım Ayrıcalığının Sağlanma Şartları

  Yatırım ayrıcalığı;

  1)    Öngörülen yatırım faaliyeti; üstün nitelikliler faaliyet listesine girdiği durumlarda;
  2) Çağdaş teknoloji kullanarak, Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisinin kaydedilen aktiflerine yeni işletme kurma, çalışmakta olan işletmeleri büyütme  ve canlandırma için yapılan yatırımlarda;
  3)     Bu Kanunun 19.maddesinde sıralanan, yatırım projesini gerçekleştirmek için yatırımcının finansman, teknik ve organizasyon imkanlarının mevcudiyetini onaylayan evraklar teslim edildiği durumlarda sağlanır.

  Madde 16. Yatırım Vergi Muafiyeti

  1.    Yatırımın vergi muafiyeti kaydedilen aktife yapılan  yatırım miktarına bağlı olarak belirlenen süreye göre sağlanır, fakat bu süre beş yıldan fazla olmamalıdır.
  2.    Yatırım vergi muafiyetinin kullanılmasının başlangıç süresi, Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanununa göre tespit edilip,  sözleşmede belirtilir.
  3.     Tüzel kişilerce gerçekleştirilen, özel vergi kullanılan faaliyetlere ve toprak kullanma ile ilgili  sözleşmelerle yapılan faaliyetlere yatırım vergi muafiyeti sağlanmaz.
  4.    Kazakistan Cumhuriyetinin tüzel kişilerine devletin ayni yardımı türünde verilen ve işletmeye kaydedilen aktiflerle ilgili yatırımına vergi muafiyeti sağlanmaz.

  Madde 17. Gümrük Vergisinden Muaf Tutulmak

  1.    Gümrük vergisinden; yatırım projesini gerçekleştirmek için getirilen teçhizatlar ve parçalarının ithali sırasında; Kazakistan Cumhuriyetinde benzer teçhizatların yapımının ve işletmesinin mevcut olmadığı durumlarda, Kazakistan Cumhuriyetinde yatırım projesini gerçekleştirmek için benzer teçhizat yapımı ve işletmelerinin yeterli olmadığı durumlarda, Kazakistan Cumhuriyetinde üretilen benzer teçhizat yapımı ile ilgili proje taleplerine cevap vermediği durumlarda, muaf tutulabilir.
  2.    Gümrük vergisinden bir yıl süreyle muafiyet verilir, fakat sözleşme yapıldıktan sonra bu süre beş yıldan fazla olmamalıdır.
  3.    Gümrük vergisinden muaf tutma hakkında kararı ve onun süresinin uzatılmasını yetkili kurum belirler.
  4.    Bu maddenin 2. Paragrafına göre, alınan karar hakkında bildiriyi yetkili kurum gümrük işi ile ilgili yetkili kuruma gönderir.

  Madde 18. Devletin Ayni Tahsisi

  1.    Devlet ayni tahsislerini, bu Kanunda belirlenen usullerle, Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti veya yetkili kurumu, devlet mülkünü veya toprak kaynaklarını yöneten ilgili devlet kurumları ile birlikte, Kazakistan Cumhuriyeti’nin kanunlarına göre, mülkiyetini yada toprak kullanma hakkını verir.
  Devlet aynî tahsislerinin  verilmesi  istek yapıldıktan on beş iş günü içerisinde gerçekleşir.
  2.    Devlet ayni tahsisleri  olarak; toprak parçaları, binalar, inşaat, mekanizmalar,  teçhizat, bilgisayar, ölçme aletleri, cihazlar, taşıt araçları (arabalar hariç), işletme teçhizatları ve aletleri  verilebilir.
  3.    Devlet aynî tahsislerinin fiyatı; Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında belirlenen usullerle, piyasa değerine göre belirlenir.
  4.    Devlet aynî tahsislerinin en büyük miktarı, Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisinin kayıtlı sermayesine yatırılan yatırım miktarının yüzde 30’unu aşmayacaktır.
  İstenilen devlet ayni tahsisinin fiyatı sözü edilen miktardan fazla olursa, Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisinin istenilen mülkü onun fiyatı ve devlet ayni tahsisinin en büyük miktarı arasındaki fark için ödeme yapma yoluyla  alma hakkı vardır.

  Madde 19. Yatırım Ayrıcalığı  Talebinin Şartları

  Yetkili kurum yatırım ayrıcalığının sağlanması isteğini;

  1)    Tüzel kişinin devlet kaydı ile ilgili noter tasdikli kimliğinin kopyası;
  2)    Tüzel kişinin istatistik kartının noter tasdikli kopyası;
  3)    Tüzel kişi tüzüğünün noter tasdikli kopyası;
  4)    Yatırım projesinin yetkili kurumca belirlenen şartlara uygun yapılmış iş planı;
  5)    Projeyi gerçekleştirme zamanında kullanacağı inşaat, yapım işlerinin  fiyatını ve kaydedilen aktifleri satın almakla ilgili giderleri gösteren evraklar;
  6)    Projeyi finanse etme kaynakları ve garantisini belirleyen evraklar;
  7)    Yatırımcı tarafından istenen devlet ayni tahsisinin miktarı(fiyatı) ve verilmesi öngörülen evraklar teslim edildiğinde, kabul eder ve kaydeder.

  Madde 20. Yatırım Ayrıcalığını Sağlanması İsteğini Değerlendirme Süresi

  Yatırım ayrıcalığının sağlanması isteği yetkili kuruma teslim edilir, bu Kanunun 15. Maddesine göre, istek kaydedilen günden  itibaren otuz iş günü içerisinde yatırım ayrıcalığının sağlanması kararı alınıp, istek gönderene yazılı şekilde bildirilir.

  Madde 21. Antlaşmanın Yapılması
  1.    Yetkili kurum yatırım ayrıcalığının sağlanması hakkında karar aldığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde örnek sözleşme şartlarını dikkate alarak, antlaşmayı imzaya hazırlar.
  2.    Antlaşma imzalandıktan sonra, beş iş günü içerisinde yetkili kurum kaydeder ve kaydolunan tarihten itibaren yürürlülüğe geçer.

  Madde 22. Antlaşmanın Feshedilme Durumu

  1.    Yatırım ayrıcalığının kullanılması antlaşma süresi sona erdiğinde feshedilir.  veya bu maddede belirlenen şartlara göre, bu süre sona ermeden  feshedilebilir.
  2.    Antlaşmanın kullanılması:
  1)    Tarafların anlaşması ile;
  2)    Tek taraflı olarak süresinden önce feshedilebilir.
  3.    Yetkili kurumun:
  1)    Yatırımcı teslim ettiği bilgilerle yanılttığı veya bilgileri gizlediği anlaşıldığında ve bunlar yatırım ayrıcalığının sağlanması kararına tesir ettiği durumlarda;
  2)    Yatırımcı antlaşmaya göre kendi taahhütlerini yerine getirmediğinde, bunlar hakkında yatırımcıya yazılı şekilde bildirilen günden itibaren üç ay geçtikten sonra antlaşmayı tek taraflı   feshetme hakkı vardır.
  Bu durumlarda yatırımcı antlaşmaya göre sağlanan  yatırım ayrıcalığı sonucunda ödenilmeyen vergi ve gümrük vergilerini öder ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen para cezası uygulanır.
  4.    Tek taraflı olarak yatırımcı tarafından antlaşma feshedildiği durumlarda, yatırımcı Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında belirlenen usulle nakdi cezayı ve  antlaşma ile yatırım ayrıcalığı neticesinde ödenmeyen vergi ve gümrük vergilerini öder.
  5.    Antlaşma tarafların anlaşması ile süresinden önce feshedildiği durumda yatırımcı antlaşmaya göre sağlanan yatırım ayrıcalığı neticesinde ödenmeyen vergi ve gümrük vergisini öder.
  6.    Antlaşma süresinden önce feshedildiği durumda yatırımcı kendine devlet ayni tahsisi edilen mülkü mülk şeklinde geri verir veya antlaşma şartlarına göre, teslim edildiği tarihteki fiyatını geri öder.

  Bölüm 4.  SON HÜKÜMLER

  Madde 23. Antlaşmaların İstikrarlılığı

  Bu Kanun yürürlülüğe girene kadar yatırımlarla ilgili yetkili devlet kurumları ile yapılan sözleşmelerde sağlanan kolaylık hakkındaki hükümler, antlaşmalarda belirlenen süreler tamamlanınca kadar uygulanmaya devam eder.

  Madde 24. Kazakistan Cumhuriyeti Bazı Kanunlarının Yürürlülükten Kaldırılması Hakkında
  Kazakistan Cumhuriyetinin Aşağıda belirtilen Kanunları Yürürlülükten kaldırılsın:
  1)”Yabancı Yatırımcılar Hakkında” 27.12. 1994 Kazakistan Respublikası Kanunu (Kazakistan Respublikası Jogarı Kenesi Jarşısı, 1994., N23-24, 280-evrak; 1995., N20, 120-evrak; Kazakistan Respublikası Jogarı Kenesi Jarşısı, 1996., N14, 274-evrak; 1997.,N11, 143 evrak; N13-14, 205-evrak; N17-18, 218-evrak; 1998., N5-6, 50-evrak; 1999., N21, 786-evrak, 2000., N 10, 244-evrak);
  2)Kazakistan Respublikası Jogarı Kenesinin “Yavancı Yatırımcılar Hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarını Yürürlülüğe Geçirme Hakkında 27.12.1994 tarihli Kararı (Kazakistan Respublikası Jogargı Kenesinin Jarşısı, 1994., N 1-2, 15-evrak)
  3) “Doğrudan Yatırımlara Devlet Desteği Hakkında” 28.01.1997.Traihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (Kazakistan Respublikası Parlamentinin Jarşısı, 1997., 4, 50-evrak; 1999., N 221, 786-evrak)

  Kazakistan Cumhuriyeti
  Devlet Başkanı

  (*) Bu kanun KATİAD mütercimleri tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, redaksiyonu Almatı Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği tarafından yapılmıştır. Redaksiyon sırasında cümle yapıları ve yerel deyimler değiştirilmemiştir. Bilgi mahiyetinde olan bu çevirinin Kazakça ve Rusça asılları geçerlidir.

  Kaynak: katiad.kz (Kazakistan Türk İşadamları Derneği) web sitesi

  BAŞA DÖN
  -Yatırımlarla İlgili Yasal Düzenlemeler
  YATIRIM

  A-Kazakistan yatırım faaliyetlerinin yasal çerçevesi

  Yatırımcıların çıkarlarını koruyan yasal çerçeve Kazakistan’da iyi bir yatırım atmosferinin oluşumu için hayati öneme sahiptir. Kazakistan Anayasası, özel mülkiyetin korunmasını ve özgür girişimciliği garanti altına almıştır. Yerli ve yabancı yatırımcı ayırımı yapılmamıştır. Tüm yatırımcılar aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Elbette ki ulusal güvenliğin gerekli kıldığı bazi bölgeler ve iş alanları, yatırım kanunda sınırlamalara tabi tutulmuştur. Anlaşmalardaki şartları taşıması, Kazakistan’da yatırım yapılması kaydıyla yatırımcı haklarının transferi yasal olarak gerçekleşebilmektedir.

  1- Yasal koruma garantisi

  Yatırımcıların hak ve çıkarları, Kazakistan Anayasası, Yatırım Kanunu, uluslararası anlaşmalar ve diğer yasal düzenlemelerle tam ve koşulsuz koruma altına alınmıştır.
  Sözleşme koşullarının istikrarı, sözleşme taraflarınca yapılan değiştirmeler ve aşağıdaki yasal düzenlemeler dışında garanti edilmektedir.
  – İthalat, üretim ve ÖTV ye tabi malların satışı ile ilgili şartların ve usullerin değiştirilmesi,
  – Ulusal, ekolojik güvenlik ve kamu sağlığı ve huzurunu sağlamaya yönelik değişiklikler.

  Medeni kanun kapsamında, yatırımcı kanunlara aykırı olarak hareket eden, veya illegal yollara baş vuran devlet organları tarafından kendisine verilen zararın karşılığını alma hakkına sahiptir.

  Anayasaya göre Kazakistan ile yapılmış olan uluslararası anlaşmaların ulusal kanunlara üstünlüğü söz konusu olup; doğrudan hüküm ifade eder. Kazakistan yatırımların korunması ve teşvik edilmesiyle ilgili 32 anlaşma imzalamış ve bunların 29 adedini onaylamıştır. İlave olarak Kazakistan’ın CIS topluluğu ülkeleri ile de Yatırımcı Hakları Koruma anlaşması vardır.

  Bu anlaşmalarda öngörülen şartlar, yabancı yatırımcı ilişkilerinin düzenlenmeside büyük önemi vardır. Tüm anlaşmalar, devletlerce kabul edilmiş ve taraflarca yerine getirilecek 3 koşul içerir. Bunlar:
  – Yatırım ve yatırımla alakalı uygun ortamın yaratılması,
  – Yabancı varlıklar için uygun koruma sağlanması,
  – Yabancı yatırımcının karlarını özgürce transfer edebilirliğinin sağlanması.

  Yatırımcı, tüm vergi ve yasal olarak üzerine düşen diğer zorunlu ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karlarını istediği gibi kullanabilme, Kazakistan bankalarında Tenge ve Döviz hesapları açabilme hakkına sahiptir.

  2- Millileştirme ve el koymalarda yatırımcı haklarının korunması

  Devlet ihtiyaçları için yatırımcı varlığının müsadere edilmesi, ancak istisnai hallerde ve kazak yasama organınca yapılan düzenleme halinde söz konusu olabilecektir. Millileştirmelerde, yatırımcı kayıpları tam olarak karşılanacaktır. Malların piyasa değeri üzerinden tutarı ödenecektir. Bu değer üzerinde anlaşmazlık söz konusu olursa, mahkemelerde hak aranabilecektir.

  3- Sorunların çözümü

  Yatırım sorunları, belli uzman katılımı ile karşılıklı görüşmelerle çözülebilir. Hükümet bu konuyla ilgili 1 Kasım 1999 tarihinde “Yabancı Yatırımcı Başvurularının Değerlendirilmesi ile ilgili Karma Komisyonun Kurulması” adli bir Kararname çıkarmıştır. Bu komisyon;
  Yabancı yatırımcı baş vurularını zamanında ve gerekli özenle değerlendirecek,
  Yabancı yatırımcı talepleri ve sorunlarını çözüme kavuşturacaktır.

  Yatırımcı sorunları görüşmeler yoluyla çözülemez ise, taraflarca düzenlenmiş sözleşmede yer alan hükümlere göre, konu Kazakistan mahkemelerinde, veya uluslararası arabulucu (hakem) aracılığnda, uluslararası anlaşma ve Kazak Kanun hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım dışı anlaşmazlıklar Kazak Kanunlarına göre sonuçlandırılır. Kazakistan 4 Ekim 1995 tarihinde 10 Haziran 1958 Tarihli Yabancı hakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması ile ilgili New York Konvansiyonunu onaylamıştır.

  Kazakistan şu anda, 18 Mart 1965 kabul edilen Devletler ve Diğer Devlet Ulusları Arasındaki Yatırım Sorunları hakkındaki Washington Konvansiyonuna taraftır ve bu konvansiyon 21 Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

  4- Yatırımlara olan devlet destekleri

  Güncel teknolojinin getirilmesi ve uygulanması, yeni istihdam yaratılması ve mevcudun korunması,  çevrenin koruma altına alınması, yeni üretim imkanlarının aktif olarak oluşturulması ve bu şekilde, ekonominin kalkınması doğrultusunda müsait yatırım atmosferinin sağlanması için, hükümet yatırımlar için özel destekleme programları yürütmektedir. Yatırımlara sağlanan hükümet destekleri şunlardır:
  – Yatırım vergi teşvikleri,
  – Gümrük vergilerinden muafiyet,
  – Hükümet ayni bağışları.

  Yatırım teşvikleri yatırımcılarla yapılan sözleşmelerle garanti altına alınır. Bu konuda vergi imtiyazlarına yönelik, yapılmakta olan model sözleşmeler, 8 mayıs 2003 tarih ve 436 numaralı Kararnameyle kabul edilmiştir.

  Kazak Hükümeti, öncelikli yatırım faaliyetleri listesini yayınlamış ve yatırım vergi teşvik süreleri ve yapılacak yatırım tutarlarını belirlemiştir. Yatırım belirlenmiş olan maksimum süreyi aşması durumunda, vergi teşvik süresi bir Kazak Hükümet kararı ile belirlenecektir. Faaliyet türlerine göre tasnif edilmiş, yapılacak yatırım tutarlarıyla birlikte vergi teşvikli öncelikli yatırımlar listesi 8 mayıs 2003 tarih ve 436 numaralı Kararnameyle kabul edilmiştir.

  Yatırımlara sağlanan teşvikler, 436 sayılı Kararda belirtilen şartların yerine getirmesi, ayrıca aynı Kararda istenen ve yatırımcının mali, teknik ve yönetsel kapasitesinin yeterliliğini belgeleyen dokümanların sunulması ile devreye girer.
  a- Yatırım vergi teşvikleri

  Yatırım vergi teşvikleri kurumlar gelir, mülk ve arazi vergililerine şamil olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulanır:
  – Arazi (Emlak) vergisinden muafiyet, satın alınan ve yatırım projesinin uygulanması doğrultusunda kullanılan arsalara uygulanır.
  – Mülk vergisinden muafiyet, yatırım projesi çerçevesinde kullanılan yeni sabit kıymetlere uygulanır.
  – Kurumlar Gelir Vergisi teşviki, kullanılan tüm sabit kıymet maliyetlerinin, teşvik süresi kapsamında eşit taksitlerle, toplam yıllık gelirden indirilmesi hakkı sağlar.

  - Yatırım vergi teşvikleri, sabit varlıklara konan yatırım miktarına göre belirlenen süre, ki bu süre maksimum 5 yıldır, içerinde verilir.

  Yer altı kaynak kullanım sözleşmeleri yapan veya Kazakistan yasal birimlerince ayni devlet yardımı şeklinde tahsis edilmiş  sabit varlık kullanan veya özel vergi uygulamasından yararlananlar, yukarıda sayılan teşviklerden yararlanamazlar.

  b- Ayni devlet bağışları

  Ayni devlet bağışları, yatırımcıya tahsis edilen arsa, bina makine ve malzeme, bilgisayar, alet edevat, ulaşım aracı, üretim ve ev eşyası şeklinde olabilir. Ayni yardımların tutarı, yapılan sabit varlıklara yapılan yatırım toplamının % 30 undan fazla olamaz.

  c- Gümrük ödemelerinden muafiyet

  Gümrük vergilerinden muafiyet, aşağıdaki şartların taşınması ve ithal edilen teçhizat ve makine ve parçaların yatırım projesinin uygulanması doğrultusunda kullanılması halinde söz konusu olur.
  Proje için gerekli olan benzer teçhizat ve parçaların Kazakistan’da üretilmemesi, veya yeterli miktarda olmaması gerekir.
  Kazakistan’da üretilen teçhizat ve parçaların, proje için gerekli olan standartlara uymaması gerekir.

  Gümrük teşvikleri bir yıl geçerlidir. Bu süre sözleşme imza kayıt tarihinden itibaren 5 yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

  5- Yatırım teşviklerinden yararlanmak gerekli olan dökümanlar

  Baş vurular aşağıdaki belgelerin yetkili otoritelere sunulması ile kabul edilebilir:
  Noter taktikli, tüzel kişi devlet tescili fotokopisi,
  Noter tasdikli, tüzel kişi istatistik kartı fotokopisi,
  Noter taktikli, tüzel kişi tüzük fotokopisi,
  Yetkili kurumca belirlenmiş gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yatırım projesi iş planı,
  Yatırım projesini gerçekleştirecek gelir ve harcama bütçe dokümanları,
  Proje finansman kaynak ve garanti dokümanları,
  Yatırımcı tarafından talep edilen ayni devlet bağışını, aynı zamanda, bu bağışın önceden kabul edildiğini belgelen dokümanlar.

  6- Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması hakkında anlaşma yapılan ülkeler

  Yatırımların Karşılıklı Korunması Ve Teşviki Hakkında Anlaşmalar
  Ülke    İmza Tarihi    Onay tarihi    Yürürlük Tarihi
  1-Azerbaycan    16.09.1996    05.12.1997    30.04.1998
  2-Belçika    16.04.1998    30.12.1999    06.02.2001
  3-B. Britanya ve K.İrlanda    23.11.1995    22.11.1996    09.01.1997
  4-Macaristan    07.12.1994    12.05.1995    03.03.1996
  5-Almanya    22.09.1992    29.01.1993    10.05.1995
  6-Gürcistan    17.09.1996    05.12.1997    24.04.1998
  7-Mısır    14.02.1993    15.09.1995    28.03.1997
  8-İsrail    27.12.1995    12.07.1996    19.02.1997
  9-Hindistan    09.12.1996    08.05.1998    26.07.2001
  10-İran    16.01.1996    02.07.1996    03.04.1999
  11-İspanya    23.02.1994    26.04.1995    22.06.1995
  12-İtalya    22.09.1994    22.05.1995    18.06.1996
  13-Çin    10.08.1992    08.06.1994    18.08.1994
  14-Kore    20.03.1996    22.11.1996    26.12.1996
  15-Kuveyt    31.08.1997    22.02.2000    01.05.2000
  16-Kırgızistan    08.04.1997    28.10.1997     
  17-Litvanya    15.09.1994    20.02.1995    25.05.1995
  18-Malezya    27.05.1996    11.06.1997    03.08.1997
  19-Mogolistan    02.12.1994    29.04.1995    13.05.1995
  20-Polanya    21.09.1994    12.05.1995    25.05.1995
  21-Rusya    6.7.1998    11.12.1998    11.02.2000
  22-Romanya    25.04.1996    22.11.1996    05.04.1997
  23-ABD    19.05.1992    18.12.1992    12.01.1994
  24-Türkiye    01.05.1992    29.01.1993    10.08.1995
  25-Özbekistan    02.02.1997    29.08.1997    08.09.1997
  26-Ukrayna    17.09.1994    20.04.1995    04.08.1995
  27-Filandiya    29.09.1992    30.10.1997    15.02.1998
  28-Fransa    03.02.1998    05.07.2000    21.08.2000
  29-Çek C.    08.10.1996    11.06.1997    02.04.1998
  30-İsviçre    12.05.1994    08.05.1998    13.05.1998
  31-Bulgaristan    15.09.1999    15.05.2001    20.08.2001
  32-Tacikistan    12.17.1999    17.10.2001    20.11.2001
  33-Hollanda    27.10.2002          
  34-Yunanistan    26.06.2002

  7- Lisans

  Kazakistan Lisans Kanununa göre lisans, yetkili devlet kuruluşları tarafından özel kişi ve kuruluşlara, belirli bir tip faaliyette bulunabilme veya özel anlaşma hükümlerini yerine getirme izni garantisi sağlar. Lisans, eşitlik ilke ve koşulları gözetilerek, lisans koşullarını taşıyan herkese verilebilir. Genel kısıtlama, rekabetin sınırlanması ve firmalara özel çıkar ve avantaj sağlanmasıdır. Verilen lisanslar Kanunda belirtilen haller dışında devredilemez.

  a-Lisans Çeşitleri:

  Lisanslar konu, bölgesel ve faaliyet alanlarına göre üçe ayrılır:
  Konusuna göre;
  Vatandaş ve tüzel kişilere verilen lisanslar,
  Yabancı vatandaş, tüzel kişi ve vatandaşlık ve uluslararası organizasyon bağlantısı olmayanlara verilen lisanslar.
  Faaliyet alanına göre;
  Genel lisans: Belirsiz bir sürede belirli bir faaliyetin sürdürülmesi için verilen lisans. Belirli bir teknolojik sürecin bir parçası olarak ortaya çıkabilen pek çok faaliyet için bir lisans alınabilir.
  Limitli lisans: Belirli bir ekonomik faaliyeti belirli bir hacim, ağırlık veya miktar limiti dahilinde, gerçekleştirmek için verilen lisanslar.
  Operasyonel (işlevsel) lisans: Belirli bankacılık ve dövizli işlemler gerçekleştirmek için verilen lisanslar.
  3- Bölgesel Faaliyetler İçin Verilen Lisanslar:
  Kazakistan’ın belirli bölgesiyle sınırlanmış faaliyetler için verilen lisanslar,
  Kazakistan’ın tüm bölgelerini kapsayan faaliyetlerle ilgili lisanslar,
  Kazakistan sınırlarını aşan faaliyetler için verilen lisanslar.

  b- Lisans ve Lisans Harçlarına Tabi Faaliyetler Listesi:

  Devletin güvenliği, kamu düzeni, vatandaşların sağlığı ve çevrenin korunması doğrultusunda lisansa tabi mallar (faaliyetler ve hizmetler) listesi; aynı zamanda ihracat ve ithalatla ilgili usulleri belirleyen lisanslar Hükümet tarafından yayınlanır. Lisans harçları, ödeme usulleri ve lisanslama yapan birimlerin harçları Vergi Kanununda düzenlenmiştir. Lisanslar lisans harçlarının ödemesi yapıldıktan sonra verilir.

  c- Lisans Koşulları:

  Lisansa tabi faaliyetlerin belirgin özellikleri; sağlık, ekolojik, enerji, maden ve mühendislikle ilgili izin ve denetim gerektiren birimler, bu alanlarla ilgili mevzuatta yer almaktadır.

  Lisansa tabi faaliyetler ve  sağlık, ekolojik, enerji, maden ve mühendislikle ilgili izin ve denetim gerektiren birimlerin listesi 29 Aralık 1995 Tarih ve 1894 sayılı Kazakistan Hükümeti Kararında yer almaktadır. Bu kararda lisanslar üç kategoriye ayrılmıştır. Bunlar;

  - Sağlık araştırması gerektiren faaliyet ve hizmetlere yönelik lisanslar listesi: Bu konuda 26 farklı faaliyet ve hizmet çeşidi belirlenmiştir.
  – Ekolojik araştırma gerektiren faaliyet ve hizmetlere yönelik lisanslar listesi: Bu alanda 21 farklı faaliyet ve hizmet çeşidi belirlenmiştir.
  – Maden ve mühendislik araştırması gereken hizmetlere yönelik lisanslar listesi: Bu alanda 8 farklı faaliyet ve hizmet çeşidi belirlenmiştir.
  – İlave olarak, dövizli işlemler ve menkul kıymet sigortası ve bankacılık faaliyet lisansları çart ve usulleri ilgili Kanunlarında düzenlenmiştir.

  8- Kazakistan’daki Yabancı Hissesi Olan Şirket Sayısı      
  1999    2000    2001    2002    2003
  Toplam    1865    2366    3995    5300    6597
  İngiltere    88    110    212    254    292
  Virjin Adaları     58    66    103    151    172
  Almanya    126    146    228    266    335
  İsrail    18    18    30    49    51
  İran    57    74    122    134    155
  İtalya    28    39    60    77    102
  Kanada    23    24    35    53    69
  Çin    70    153    336    744    867
  Kırgızistan    26    35    74    99    122
  Hollanda    25    40    81    122    161
  Kore C.    54    64    119    153    194
  Rusya    325    461    834    1042    1371
  Amerika    173    195    290    353    424
  Türkiye    302    352    513    653    849
  İsviçre    42    56    84    107    122

  9- Sektörlerin karlılık durumları

  Sektörlerin Karlılık ve Zararlılık Durumu %     
  1999    2000    2001    2002    2003
  Maden    27,9    45,1    37,8    31,9    38,8
  Ham Petrol ve Gaz    35,5    55,6    48,2    37,4    45,0
  Maden Filizinin Çıkarılması    33,4    17,1    15,0    18,7    33,1
  Renkli Maden Filizinin Çıkarılması    -7,7    22,6    21,6    19,8    7,5
  Maden Sanayi Kolu Ve Diger    9,0    -12,2    2,5    0,8    13,8
  Üretim Sanayi    16,5    21,4    13,4    19,2    21,4
  Besin Sanayi Meyve İçecek Tütün    -7,8    0,4    2,5    2,0    4,0
  Besin Sanayi Meyve Dahil İçecek    -9,2    -0,2    2,5    0,2    2,8
  Tütün Sanayi Mamulleri    -2,2    3,0    2,1    10,0    10,2
  Tekstil Ve Konfeksiyon Endüstrisi    -13,1    0,1    -0,4    -3,2    -0,8
  Deri Endüstri Mamulleri ve Deri Ayakkabı Sanayi    -16,7    -13,8    4,3    -3,2    -5,5
  Kereste Sanayi Mamulleri    -2,1    -0,6    0,6    2,8    2,0
  Seluloz Kagıt Sanayi    1,8    17,5    3,4    5,5    1,8
  Kok Kömür Sanayi Nükleer Malzemeler    17,1    24,8    13,0    12,3    25,8
  Kimyasal Sanayi    -16,1    -22,5    -21,4    -7,4    -11,9
  Plastik Sanayi Lastik Mamulleri    -50,3    -7,0    -6,3    -9,9    0,1

  Kaynak: musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=KAZ&dil=TR&Submit=Giri%C5%9F  web sitesi

  BAŞA DÖN
  -İhale Kanunu
  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

  DEVLETİN SATINALMASI HAKKINDA KANUN
  (İHALE KANUNU)

  Bu Kanun, devlet organları ve kurumlarının, devlet işletmelerinin ve hisse senetlerinin kontrolü devlete ait anonim şirketlerinin  ve bu suretle belirlenen tüzel kişilerin kendi paralarını yararlı kullanma amacıyla üstlenicilerden (müteahhit) mal, iş ve hizmet satınalma süreçlerinde  ortaya çıkan ilişkileri düzenler.

  1.Bölüm

  Genel Hükümler

  Madde1. Bu Kanunda Kullanılan Esas Kavramlar

  Bu Kanunda kullanılan esas kavramlar:
  1)    Sipariş verenin şahsiyeti, hissesinin (katılım payı) elli ve daha çok yüzdesi bu katılımcıya ait (yönetime verilen) tüzel kişi;
  2)    Muhtemel üstlenici (müteahhit) alan kararı açıklamaya veya karara, özellikle antlaşma veya başkaca sözleşmeye doğrudan veya yardımcı olarak tesir etmeye hakkı var, her bir özel veya tüzel kişi veya kendisi hakkında muhtemel müteahhit olan veya bu tür hakkı olan her bir özel veya tüzel kişi;
  3)    Devletin satınalması, devlet organları ve kurumlarının, devlet işletmelerinin ve hisse senetlerinin kontrolü devlete ait anonim şirketlerin ve bu suretle belirlenen tüzel kişilerin kendi mülkiyetindeki para ile malları, iş ve hizmetleri satınalması;
  4)    Devletin Satınalma Antlaşması, Bu Kanuna ve Kazakistan Cumhuriyetinin başkaca hukuk normlarına uygun olarak sipariş eden ile üstlenici (müteahhit) arasında yapılan medeni, hukuki antlaşma;
  5)    Sipariş veren, devlet organları ve kurumları, devlet işletmeleri ve hisse senetlerinin kontrolü devlete ait anonim şirketler ve bu suretle belirlenen tüzel kişiler. Sipariş veren  ihalenin  öncüsüdür;
  6)    İhale, sipariş edenin malı, işi ve hizmet türünü satınalmaya yönelik ve muhtemel üstleniciler arasında açık ve dürüst rekabeti sağlayan devlet satınalma yöntemidir.
  7)    İhale Evrakı, İhale düzenleme talepleri ve tertibini içeren, ihale siparişinin  hazırlanması için  muhtemel üstleniciye teslim edilen evrak;
  8)    İhale Sunumunun Sağlanması, ihaleye katılma isteğinde bulunan muhtemel üstlenici tarafından teslim edilen para veya banka teminatıdır,
  9)    Aynı tür mallar, iş ve hizmet, aynı olmazsa da belli bir işi yapma veya karşılıklı değiştirme yapmaya imkan sağlayan benzer nitelikleri olan ve benzer parçalardan oluşan mal, iş ve hizmetlerdir,
  10)    İhale organize eden, sipariş veren ve bu Kanuna uygun ihaleyi organize etme ve gerçekleştirmek için sipariş veren kişidir.
  11)    Süreli yayın, yapılması hazırlanan veya yapılan devletin satınalma hakkında bilgileri yayımlanan, Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen tertiple sipariş eden veya ihaleyi organize eden temsilci kurum belirleyen süreli yayın yayımlarıdır.
  12)    Üstlenici, sipariş verenle devletin satınalması hakkında yapılan antlaşmada sözleşme yapan acente olarak hareket eden özel veya tüzel kişilerdir (devlet kurumları hariç, eğer mevzuatlarda farklı belirlenmezse);
  13)    Muhtemel üstlenici, devletin satınalması hakkında antlaşma yapma amaçla devletin satınalma sürecine katılan özel veya tüzel kişiler; (devlet kurumları hariç, mevzuatlarda farklı belirlenmedi ise)
  14)    Yetkili organ, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince belirlenen devletin satınalma sürecini düzenlemeyi gerçekleştiren devlet kurumudur.

  Madde 2. Kazakistan Cumhuriyeti Devletin Satınalma Hakkında Kanunları

  1.    Kazakistan Cumhuriyeti Devletin Satınalması Hakkında Kanunları, Kazakistan Cumhuriyetinin Anayasasını esas alır, bu Kanundan ve Kazakistan Cumhuriyetinin başkaca hukuki normlarından oluşur.
  2.    Eğer Kazakistan Cumhuriyetince onaylanan uluslararası antlaşmada bu Kanunda belirtilen başkaca şartlar belirlenirse, uluslararası antlaşma şartları kullanılır.

  Madde 3. Devletin Satınalma Sürecinin Hukuki Düzenlenme Prensipleri

  Devletin Satınalma Sürecinin Hukuki düzenlenmesi:
  1)    Satınalmak için kullanılan parayı yararlı ve verimli harcama;
  2)    Bu Kanunda belirtilen şartlar dışında, bütün muhtemel üstlenicilerin devlet satınalma sürecine katılmasına eşit imkan sağlamak;
  3)    Muhtemel üstleniciler arasında dürüst rekabet;
  4)    Devletin satınalma sürecinin açıklık prensiplerine dayanır.

  Madde 4. Devletin Satınalma Süreci

  Devletin satınalma süreci:
  1)    Satın alınacak malların, iş ve hizmetin tutanağı ve ölçülerini oluşturma,
  2)    Üstleniciyi seçme, onunla devlet satınalma antlaşmasını yapma;
  3)    Devlet satınalma hakkında antlaşmaların yapılmasını içerir.

  Madde 5. Temsilci Organın Yetkisi

  Temsilci Organ:
  1)    Devletin satınalma konusunda devlet politikasını hazırlama ve gerçekleştirmeyi sağlar;
  2)    Devletin satınalma meseleleri ile ilgili hukuki normları geliştirme hakkında teklifleri sonuçlandırır, hazırlar ve kendi yetkisi sınırında Kazakistan Cumhuriyetinin Kanunlarına uygun hukuk normlarını belirler;
  3)    Devletin satınalma sürecini yönlendirir ve monitoringi   gerçekleştirir;
  4)    Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunlarının korunmasının kontrolünü gerçekleştirir;
  5)    Devletin satınalma meseleleri hakkında hesap şeklini, onun yapılmasını ve teslim edilmesinin tertibini hazırlar;
  6)    Yöntem ve örnek ihale evrakını hazırlar ve onaylar, devletin satınalma meseleleri boyunca ihale organize edenlere danışman yardımında bulunur;
  7)    Devletin satınalma hakkında antlaşması yapılıncaya kadar ihale organize edenlerin, sipariş verenler ihale komisyonlarının Kazakistan Cumhuriyet devletin satınalma hakkında Kanununu ihmal ederek aldıkları kararların yeniden gözden geçirme veya onların yürürlülükten kaldırılması hakkında kararlar alır.
  8)    Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunları ihmal olarak yapılan sözleşmeleri geçersiz bulma hakkında mahkeme davalarını yürütür.
  9)    Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunları konusunda idari hukuk ihmali işlerine bakar ve Kazakistan Cumhuriyetinin idari hukuk ihmali kanunlarına uygun idari cezalar kullanır;
  10)    Kazakistan Cumhuriyetinin Kanunlarına uygun başkaca faaliyetleri gerçekleştirir.

  Madde 6. Devletin Satınalma İle İlgili Faaliyetindeki Açıklık
  1.    Devletin gizli bilgileri dışında, yapılması hazırlanan veya yapılan devletin satınalma hakkında bilgileri ihaleyi organize eden süreli yayında yayımlanır ve Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirlenen şekil ve sürede temsilci organa teslim edilir.
  2.    Temsilci organ muhtemel üstlenicinin devletin satınalma sürecine kendi katılımını planlaması için devletin satınalma hakkında bilgiyi süreli yayında daima yayımlar ve genel iletişim araçları ile  (internet ve başka) bildirir.

  Madde 7. Devletin Satınalma Süreci İle İlgili Sınırlamalar

  1.    Devletin satınalma sürecine katılacak muhtemel resmi veya vekil kişisinin  yakın akrabalarının (ana,babası, eşi, kardeşleri,çocukları) veya akrabalarının (eşlerin kardeşleri, ana,babası, ve çocukları) devletin satınalma süreci ile ilgili sipariş verenin menfaatini bildirme hakları yoktur.
  2.    Muhtemel üstlenicinin veya onun ihale evrakının hazırlamasına göre, sipariş edene danışma hizmeti veren görevlisinin yapılan danışma hizmeti ile ilgili malı, iş ve hizmetle ilgili devletin satınalma ihalesine katılma hakkı yoktur.
  3.    Muhtemel üstlenicinin   ve o belirleyen  kişinin aynı ihaleye katılma hakkı yoktur.
  4.    Bu maddede belirtilen esaslara göre, ihale sunumu reddedildiği durumda ihale sonuçları hakkında bildiride onun reddinin nedenleri gösterilir, onlar ihale sunumunu teslim eden muhtemel üstleniciye bildirilir.

  Madde 8. Muhtemel Üstleniciden İstenilen İhtisas Talepleri

  Devlet Satınalma sürecine katılması için muhtemel üstlenici şu ihtisas taleplerine uygun olmalıdır:
  1)    İhtisas bilgisi ve satın alınacak mallar, iş ve hizmet piyasasında iş tecrübesinin olması;
  2)    Devletin satınalma hakkında antlaşmasına göre taahhütleri yapmak için gerekli kaynak, maddi ve emek gücünün olması;
  3)    Devletin satınalma hakkında antlaşmasını yapmak için medeni, hukuku selahiyetinin olması;
  4)    Ödeme selahiyetinin olması, tasfiye olunmaması, mülkünün müsadere olmaması gereklidir, onun ekonomik, para kaynakları faaliyeti Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak dondurulmuş olmamalıdır;
  5)    Devletin satınalma hakkında son iki yıl içerisinde yapılan antlaşmalar boyunca taahhütlerini yerine getirmediği veya yeterince yerine getirmediği için mahkemede davalı olmamalıdır.
  1. Satın alınan mallar, iş ve hizmet piyasasındaki iş tecrübesi olması gerekliliği hakkında talepler bu Kanunun 27.maddesine uygun desteklenen küçük ölçekli iş faillerine kullanılmaz.
  2.    Muhtemel üstlenici kendinin bu maddenin 1.paragrafında belirtilen ihtisas taleplerine uygun olacağını onaylamak için ihale organizatörlerine kimliklerin, lisansların, sertifikaların, diplomaların ve belgelerin kopyalarını teslim eder.
  Kazakistan Cumhuriyetinin kanunları ile zorunlu muhasebe kontrolü yapılması belirlenen tüzel kişiler son finanse yılı için yapılan muhasebelik hesabı da teslim eder.
  3.    Muhtemel üstlenici, ona ihtisas taleplerine göre, tam veya doğru olmayan bilgi verdiği durumda, bu açıklandığı vakitten itibaren bir yıl boyunca devletin satınalma sürecine katılmasına izin verilmez.
  4.    İhale organize edenin muhtemel üstleniciye bu Kanunda belirtilmeyen ihtisas taleplerini belirleme hakkı yoktur. Muhtemel üstlenici kendinden talep edilen ihtisas taleplerine dahil olmayan bilgileri teslim etmeme hakkı vardır.

  Madde 9.  Devletin Satınalmasını Gerçekleştirme Yöntemleri

  1.    Devletin satınalması şu yöntemlerin biri ile gerçekleşir;
  1) Açık ihale;
  2) Kapalı İhale;
  3) Fiyat tekliflerini kullanarak üstleniciyi seçme;
  4) Bir kaynaktan satınalma;
  5) Açık mal borsaları ile gerçekleştirme;
  2.    Açık ve Kapalı ihale iki turdan oluşabilir.
  3.    Devletin satınalmasını bu maddenin 1.paragrafının 1), 2), 4) satırlarında belirtilen yöntemlerle gerçekleştirmek için ihaleyi organize eden ihale komisyonunu oluşturur.  
  Devletin satınalmasını organize etme ve gerçekleştirmek için, ihale komisyonunu düzenleme ve onun faaliyetinin tertibi ve malları, iş ve hizmet türünü satınalma bölümlerinin özelliklerini ve onlara göre, antlaşma yapma sürelerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler.  
  4.    Devlet organları ve kurumları ve hazine işletmeleri finanse planlarını onayladığı tarihten itibaren on resmi gün içerisinde devletin satınalma hakkında yıllık planı onaylar, orada satın alınacak malların, iş ve hizmet türünün planlanan nitelikleri ve ölçüleri, devletin satınalmayı gerçekleştirme yöntemleri ve süresi tespit edilir.
  İşletme Yapma Hakkında devlet işletmeleri, hisse senetlerinin kontrol paketi devlete ait anonim şirketler ve onlarla belirlenen tüzel kişiler her yıl, 1.Nisandan geç kalmadan, bütçelerin (iş projesi) esasında, devletin satınalmasının yıllık planını onaylar, orada satın alınacak mallar, iş ve hizmet türünün planlanan belgesi ve nitelikleri, devletin satınalmasının gerçekleştirilme yöntemi ve süresi belirlenir.
  Üstlenici devletin satınalmasının yıllık planı onaylandıktan sonra, onu yedi iş günü içerisinde temsilci kuruma teslim eder.
  5.    Devlet organları ve kurumları ve hazine işletmelerinin sürekli çalışmasının sağlanması amaçla sipariş veren, eğer Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatlarında belirlenen süre içerisinde Cumhuriyet Bütçe Kanunu veya meclisin ilgili yıl için belirlenen bütçesi tespit edilmedi ise, Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti gelecek yılın ilk döneminde belirleyecek listeye göre, o yılın birinci döneminde devletin satınalma miktarını bu antlaşma   aşmayacak şekilde mallar, iş ve hizmet türünde Devletin Satınalma Hakkında Antlaşmasını uzatma hakkı vardır.
  6.    Devletin Satınalma Hakkında Antlaşmasını gerçekleştirme yöntemini, bu Kanuna uygun olarak sipariş veren seçecek.

  2.Bölüm
  Devletin Satınalmasını Açık İhale Yöntemi İle Gerçekleştirme

  Madde 10.Açık İhale Organize Etme
  1.    Bu Kanunda satınalmayı gerçekleştirmenin farklı yöntemleri belirtildiği durumlar haricinde, açık ihale devletin satınalmasını gerçekleştirmenin esas yöntemidir.
  2.    İhaleyi ihale organize edici organize eder ve düzenler.
  3.    Cumhuriyet bütçe programının yöneticisi kendine bağlı devlet kurumlarının ihale organize edicisi olarak katılma ve onların arasından ortak ihale organize edici seçme hakkına sahiptir.
  Eğer sipariş veren devlet organı ve devlet kurumu olursa, ihale organize edici olarak başka devlet organı ve devlet kurumu belirlenebilir.
  İlgili idari taksimat yöneticisi, yerel bütçe programlarının idarecileri için onların arasından ortak ihaleyi organize ediciyi belirleme hakkı vardır.
  Yerel bütçe programlarının idarecisi, ilgili idari taksimat idarecisinin aynı ihaleyi organize edeni belirlemesi dışında, ilgili bütçelerin derecesine göre, kendine bağlı devlet kurumları için ihaleyi organize edici olarak hareket etme hakkı vardır ve onların arasından ortak ihale organize edici belirleyebilir.
  Devlet işletmeleri ve hisse senetlerinin kontrol paketi Devlete ait Anonim Şirketler kendi tüzel kişileri için ortak ihale organize eden olarak hareket etme hakkı vardır ve bunların arasından ortak ihale organize edici belirleme hakkı vardır.
  Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankasının Devlet işletme ve kendisi katılımcı olan anonim şirketler için ihale organize edici olarak hareket etme hakkı vardır.

  4. Devlet Organları ile ilgili devlet kurumları dışında, birkaç sipariş veren aynı malları, iş ve hizmet türünü satınalma konusunda ortak ihale düzenleyebilir. Bu konuda ortak ihale organize ediciyi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler.

  Madde 11. İhale Düzenlenmesi Hakkında Bildiri (İlân)

  1.    İhale düzenlenmesi hakkında bildiride (ilanda) şu bilgiler olur:
  1)    İhaleyi organize edicinin ismi ve adresi;
  2)    Tahmin edilen devletin satınalmasının miktarı, ismi ve malların ulaşımı, işlerin yapılması ve hizmet verme yeri;
  3)    Malların ulaşımı, iş yapma ve hizmet vermede istenilen  süreler;
  4)    İhale evrakını teslim alma yeri ve onun şekilleri;
  5)    İhale sunumları teslim edilen yer ve son tarihi ve ihale sunumu konulan zarfın açılacağı yer ve tarihi;
  6)    İhale organize edici tespit eden başkaca gerekli bilgiler olmalıdır.
  2.    Açık ihalenin düzenlenmesi hakkında ilan bu ihaleye katılma dilekçeleri verilen son tarihten sonra en geç bir ay içerisinde süreli yayında yayımlanmalıdır, devlet işletme  ve hisse senetlerinin kontrol paketi devlete ait anonim şirketlerinin ve onların tüzel kişilerinin bunu ihaleye katılma dilekçelerini teslim etme tarihi sona erinceye kadar yirmi gün öncesine ilan etme hakkı vardır.

  Madde 12. İhale Evraklarının İçeriği

  1.    İhaleyi organize edici bütün muhtemel üstleniciye şu bilgileri vermelidir:
  1)    Muhtemel üstlenici kendinden istenilen ihtisas taleplerini ispatlamak için teslim edilmesi gereken evraklardan istenilen talepler;
  2)    Teknik özellikleri, plan, proje ve şemalarla birlikte, satın alınacak mallar, iş ve hizmet türleri nitelendirilen yazılar ve onlardan talep edilen teknik ve kalite niteliklerinin açıklamaları;
  3)    Satın alınacak malların sayısı, yapılacak işlerin ve hizmetlerin ölçüleri;
  4)    Malların ulaştırılacak, işlerin yapılacak ve hizmetin verileceği yeri;
  5)    Malların ulaştırılma, işlerin yapılma ve hizmetin verilmesi için istenilen süre;
  6)    Ödeme türü ve devletin satınalma antlaşmasının örneği;
  7)    Kazanan ihale sunumunu belirleme fiyatından başka, bütün ölçülerin açıklanması ve bu ölçülerin kıyaslanmalı önemi, ihale sunumunu değerlendirme ve karşılaştırma yöntemlerinin açıklanması;
  8)    Eğer malların, iş ve hizmetin karşılaştırmalı nitelikleri ihaleye katılırsa ihale sunuşlarına kıyaslamalı şekilde değerlendirme ve kıyaslama yönteminin talimatları ve nitelikleri, antlaşma şartları veya ihale evrakında belirtilen başkaca talepler;
  9)    Malların, iş ve hizmetin kendi değerinin dışında, fiyatın başkaca öğeleri (nakli, sigorta, gümrük vergi, vergi ve ödemelerle ilgili giderleri) içermeli olup olmadığını talimatlarla birlikte, sunumun fiyatını hesaplama yöntemleri;
  10)    İhale sunuşlarının fiyatı gösterilmeli olan dövizi veya dövizleri ve ihale sunuşlarının fiyatını kıyaslama ve değerlendirme amaçla ortak döviz  için kullanılan fiyatı;
  11)    Kazakistan Cumhuriyetinin devlet lisanı hakkında Kanununa uygun olarak ihale sunumlarını, devletin satınalma hakkında antlaşma yapma ve teslim etme evraklarında kullanılan lisandan istenilen talepler;
  12)    İhale sunumlarını verme talepleri, içeriği ve düzenlenme şekli;
  13)     Muhtemel üstlenicinin ihale sunumunun belirlenen son tarihi geçmeden önce kendi ihale sunumunu değiştirme veya geri alma hakkında açıklamalar;
  14)    İhale sunumunun verilme yöntemi, yeri ve son süresi (iş gününde yerel vakte göre on beş saatten geç olmadan) ve onların kullanma süresi;
  15)    Muhtemel üstlenicinin ihale sunumunun bir kısmını sunma hakkı ile ilgili talimat, orada ihale sunumu olan zarfları açma sırasında satın alınacak malların, iş ve hizmet türünün fiyatı gösterilir;
  16)    İhale evrakının içeriğine göre muhtemel üstlenicilerin onların yardımı ile açıklama istenilebilen yöntemleri ve ihaleyi organize edicinin o anda muhtemel üstlenicilerle açık şekilde yapılacak olan ve tutanak tutulan görüşme yapma isteği hakkında bildirisi;
  17)    İhale sunumu konulan zarfların açılacak yeri, tarihi ve saati (ihale sunumları teslim etmenin süresi dolduktan sonra iki saatten geç olmadan) ;
  18)    İhale sunumları konulan zarfı açma ve ihale sunumlarını gözden geçirme için kullanılan işlemler;
  19)    İhalenin yapılma sırasında ihale organize edicinin vekil olması ve ona vekaleten tayin eden kişiler hakkında bilgiler;
  20)    Devlet satınalması hakkında antlaşmaya göre, taahhütlerin yapılmasını sağlamak için istenilen talepleri ve onun şekli, sınırları, ve yöntemleri;
  21)    Yerli mal üreticisi, muhtemel üstleniciye ayrıcalık tanıma talepleri ve tertibi gösterilen ihale evrakını teslim etmek zorundadır.   
  2.    Aynı malları, iş ve hizmeti satınalma konusunda ihale yapma sırasında ihale organize eden ihale evrakında malı, iş ve hizmeti onları ulaştırma (yapma ve gösterme) yerine göre bölüklere ayırmak zorundadır. Aynı malların, iş ve hizmetin birkaç türünü satınalma hakkında ihale düzenlemede ihale organize edici, ihale evrakında malları, iş ve hizmeti onları aynı cinsi boyunca ulaştırma (yapma ve hizmet verme) yerine göre bölüklere bölmek zorundadır. Bu konuda ihaleyi kazanan kişi malları, iş ve hizmetin türüne göre ayrı, ayrı açıklanır.
  3.    İnşaat süresi altı aydan fazla inşaata müteahhit işlerine devlet satınalması düzenlendiğinde, ihale organize edici ihale evrakında satınalmak için beklenilen en yüksek fiyatı gösterme hakkı vardır.
  4.    İhale organize eden ihale evrakını teslim ettiği için ihale evrakının kopyasına gerçek harcanan gideri aşmaya, kapalı ihale düzenlendiğinde  onu göndermek için Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümetinin belirlenen tertip ve taleplere göre ücret alma hakkı vardır. Eğer ihaleyi organize eden devlet kurumu ise, bu ücret ilgili bütçe hesabından ödenir.
  5.    Muhtemel üstlenici ihale evraklarını açıklama hakkında istekte bulunarak müracaat etme hakkı vardır, fakat bu ihale sunumunu teslim etme tarihinin son gününe kadar 10 takvim gününden geç kalmamalıdır. İhaleyi organize edici isteği kayıt olduktan sonra üç gün süre içerisinde ona cevap verilmeye ve isteğin kimden geldiği açıklanmadan, ihale organize eden ihale evrakını teslim eden bütün üstleniciye bu tür açıklamayı bildirmek zorundadır.
  6.    İhale organize eden ihale sunumunu teslim etmenin son süresi geçinceye kadar 7 takvim gününden geç olmadan kendi inisiyatifi ile veya muhtemel üstlenicinin sorusuna verilen cevapları tutanak olarak tutarak,  ihale evrakına değişiklikler yapma hakkı vardır.
  Yapılan değişikliklerin yürürlülük süresi olur ve ihaleyi organize edici ihale evrakını veren bütün üstlenicilere onlar hakkında hemen bildirir. Bu konuda ihale organize edici muhtemel üstlenicilerin bu değişiklikleri ihale sunumlarında hesaba katması için ihale sunumları teslim etmenin son tarihini en az on güne uzatır.
  7.    İhaleyi organize edici ihale evraklarını açıklamak için ihale evrakında gösterilen belli bir yerde, belli vakitte muhtemel üstlenicilerle görüşme yapma hakkı vardır. Bu konuda ihale organize edici bu görüşme sırasında teslim edilen ihale evrakına açıklama hakkında soru sorma kaynakları belirtilmeyen soruları ve bu sorulara verilen cevapları içeren tutanak tutar. Bu tutanak ihale komisyonuna ve ihale organize edici ihale evrakını teslim eden bütün muhtemel üstleniciye hemen gönderir.  
  8.    İhale evrakı temsilci organ onaylayan örnek esasında yapılır. İhale evrakını ihaleyi organize edici onaylar.

  Madde 13. İhale Sunumlarının Kullanılma, Teslim Edilme, Değiştirilme ve Geri Alınma Süreleri

  1.    İhaleye katılmak için dilekçe veren üstlenici ihale sunumlarını hazırlama ve verme, kendinin bu Kanunun 12.maddesinin 7.paragrafına uygun ihaleyi organize edici düzenleyecek görüşmeye katılması ile ilgili bütün giderleri karşılar. İhaleyi organize edici, sipariş verici ve ihale komisyonu ihale sonuçlarına bakmaksızın bu giderlerin ödenmesini üstlenmez.
  2.    İhale sunumları ihale evraklarına uygun olarak orada belirtilen süre içerisinde geçerli olur.
  3.    İhaleyi organize edici ihale sunumlarının kullanılma süresi geçinceye kadar takvimi on gün geçmeden muhtemel üstlenici kendi veren ihale sunumunu geri alma hakkını kaybetmeden bu tür isteği kabul etmeme hakkı vardır ve onun ihale sunumunun süresi uzatılmayan kullanma süresi bittikten sonra tamamlanır.
  4.    Muhtemel üstlenici kendisi veren ihale sunumunu geri alma hakkını kaybetmeden, ihale sunumunu teslim etmenin son süresi geçmeden kendi ihale sunumunu değiştirme veya geri alma hakkı vardır. Bu tür değişiklik veya geri alma hakkında bilgi, eğer ihaleyi organize edici ihale sunumlarını teslim etmenin son tarihine kadar aldı ise, geçerli olur.
  5.    İhale sunumunun en son süresi geçtikten sonra verilen ihale sunumu açılmaz ve muhtemel üstleniciye geri verilir.

  Madde 16. İhale Sunumunun Sağlanması

  1.    İhaleye katılmaya dilekçe veren muhtemel üstlenici, bu maddenin 2.paragrafında belirtilen durumlar haricinde, ihale evrakında belirtilen, ihale sunumlarını teslim etmenin son süresi geçinceye kadar kendi ihale sunumunu geri almayacağına veya değiştirmeyeceğine garanti verecek şekilde, yöntem ve şartlarda bildirilen bütün meblağın yüzde üçü miktarında ihale sunumunu sağlamak ve onun ihale sunumu kazandığı taktirde devletin satınalma antlaşmasını yapmak zorundadır.
  2.    Muhtemel üstlenici, eğer:
  1)    Onlar küçük ölçekli işletme faillerini veya mal üreten, iş ve hizmet veren, Kazakistan Cumhuriyeti sakatlarının birliği oluşturan kurumlar olursa ve onların sunan malları, iş ve hizmet türünün miktarı değeri yılına Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirlenen aylığın  altı kat bin katını aşmadığı durumlarda;
  2)    Devlet satınalma nesnesi temel ve pratik ilimler araştırmalar ve tahlil yapma ise,
  3)    Onlar iki dönemli işlemleri kullanarak, ihalenin birinci dönemine katılırsa, onlar ihale sunumunun sağlanmasından muaf tutulur.
  3.    İhale sunumunun sağlanması;
  1)    Bankaya yatırılan para teminatı;
  2)    Banka teminatı şeklinde olabilir;
  4.    İhale sunumunu sağlamanın kullanılma süresi ihale sunumunun kendi kullanılma süresinden az olmamalıdır.
  5.    İhale sunumunu sağlama, eğer muhtemel üstlenici:
  1)    İhale sunumunu teslim etmenin son süresi dolduktan sonra ihale sunumunu geri alırsa veya değiştirirse;
  2)    İhaleyi kazanmasına rağmen, devlet satınalması hakkında antlaşma yapmazsa;  
  3)    İhale evrakında belirtilen şekilde, ölçüde ve taleplerde devletin satınalması hakkında antlaşma imzalandıktan sonra devletin satınalması hakkında antlaşmanın yapılmasını sağlamak belirlenmezse, ihale sunumunu ve gerekli teminat teslim eden muhtemel üstleniciye geri verilmez.
  Bu konuda, devletin satınalması devletin bütçe hesabından yapıldığı durumda, ihale sunumunu sağlama meblağı ilgili bütçe gelirine veya eğer o ihaleyi organize eden ise, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası hesabına geçer.
  6.    İhaleyi organize edici muhtemel üstleniciye verilen sunumu sağlama teminatını yatırıldığı vakitten itibaren şu durumlarda:
  1)    İhale sunumunun kullanılma süresi geçmiş;
  2)    Devlet satınalması antlaşması yürürlülüğe giren;
  3)    İhaleyi kazanan açıklanmadığı ve devletin satınalma işlemleri durdurulan ;
  4)    İhale sunumları teslim etmenin son süresi geçinceye kadar ihale sunumu geri alınan;
  5)    İhale evrakının taleplerine uygun olmadığı ve ihale sunumu teslim alınmadığı durumlarda beş iş günü içerisinde geri verilecektir.

  Madde 15. İhale Sunumları Konulan Zarflarının Açılması

  1.    İhale komisyonu ihale sunumları konulan zarfları ihale evrakında belirtilen süre içerisinde, belli yer ve vakitte açacaktır. İhale sunumunu teslim eden muhtemel  üstlenici veya onun temsilcisi ihale sunumları konulan zarfları açtığı vakitte katılmaya hakları vardır.
  2.    İhale sunumları konulan zarfları açtığı durumda ihale komisyonu katılan kişilere ihaleye katılan muhtemel üstlenicilerin ismi ve yerini, onların sunduğu fiyatı, eğer onlar evrakla belirtilirse, ihale sunumlarını geri alma ve değiştirme, ihale evraklarının mevcut olup olmaması hakkında bilgileri ilan eder ve ihale sunumlarını açma tutanağını tutar.
  İhale sunumlarını açma tutanağının ihale komisyonunun üyeleri imzalayan kopyası, açma töreninde katılımcı muhtemel üstlenicilere verilir, katılmayanlara, onlardan soru alınan tarihten itibaren iki iş günü içerisinde gönderilir.

  Madde 16.İhale Sunumlarının Gözden Geçirme, Değerlendirme ve karşılaştırma ve İhaleyi Sonuçlandırma

  İhale sunumlarını gözden geçirme, değerlendirme ve kıyaslama sırasında:
  1)    İhale komisyonu ihale sunumlarını gözden geçirme, değerlendirme ve kıyaslamayı kolaylık sağlamak için muhtemel üstlenicilerden onların ihale sunumları ile ilgili açıklamalarda bulunmalarını isteme hakkı vardır;
  2)    İhale evrakının taleplerine uygun olmayan ihale sunumlarını bu taleplere uygun olmasını sağlamak için sorular, teklifler veya ruhsatlar verilemez.
  2.İhale komisyonu ihale sunumunu, eğer orada ihale sunumunun aslını değiştirmeden düzeltilebilecek  gramer veya harf hataları varsa, ihale evraklarının taleplerine uygun olan sunum olarak kabul eder.
  3.     İhale komisyonu, eğer:
  1)    Bu ihale sunumunu teslim eden muhtemel üstlenici ihtisas taleplerine uygun olmazsa:
  2)    Muhtemel üstlenici bu Kanunun 14.maddesinin 2.paragrafında belirtilen şekilde, ölçü ve taleplerde ihale sunumunu sağlama teminatını vermezse;
  3)    Bu ihale sunumu, bu maddenin 2.paragrafında belirtilen durumlar haricinde, ihale evrakları taleplerine uygun olmazsa;
  4)    İhaleye katılmak için gönderilen muhtemel üstlenicilerin ihale sunumlarının fiyatı bu malları, iş hizmeti satınalmak için ayrılan meblağdan fazla olursa, ihale sunumu kabul edilemez.
  4.    Eğer ihaleye katılmak için ihtisas taleplerini karşılayan ikiden az muhtemel üstlenici ihale sunumunu verdi ise, ihale komisyonu ihalenin düzenlenmedi kabul eder.
  Eğer teslim edilen bütün ihale sunumları ihale evraklarına uygun olmamasından dolayı kabul etmediği durumda da ihale düzenlenmemiş olur.
  5.    Eğer ihale bütünü ile veya bazı bölümleri (lot) düzenlenmedi kabul edilirse, sipariş eden ihaleyi organize edene:
  1)    İhale evrakının içeriğini değiştirme veya yeniden  ihale düzenleme;
  2)    İki kademeli işlemi kullanarak ihale düzenlemeyi teklif etme hakkı vardır.
  6.    İhale komisyonu ihaleye katılmak için kabul edilen ihale sunumlarını değerlendirip, onları karşılaştırır ve en düşük fiyat esasında veya şu ölçüleri dikkate alarak, kazanan ihale sunumunu açıklar;
  1)    İhale sunumunun fiyatı,
  2)    Satın alınan malları kullanma, teknik hizmet verme ve onarmaya giden masraflar,
  3)    Malın nakliyatı, işlerin veya hizmet vermenin tamamlanma süreleri,
  4)    Malların fonksiyon, teknik ve kalite nitelikleri;
  5)    Ödeme talepleri;
  6)    Mallara, iş ve hizmete garanti verme talepleri;
  7)    Oldukça yüksek ekonomik verimliliği sağlayan başkaca ölçüler (ek yatırımlar, iş sağlama, teknoloji ve yönetim, ilmi ve teknik kadro hazırlama);
  8)    Bu maddenin 26.maddesine uygun olarak yerli üreticiler olan muhtemel üstlenicileri destekleme;
  9)    Muhtemel üstlenicinin ihtisas bilgileri.
  7.    Devlet satınalmasının nesnesi danışma hizmeti olduğu durumlarda;
  1)    İhale sunumunun fiyatı;
  2)    Danışma hizmetinin kalite nitelikleri;
  3)    Muhtemel üstlenicinin bu tür hizmet piyasasındaki iş tecrübesi;
  4)    Muhtemel üstlenicinin ihtisas bilgileri, otoritesi, güvenliği, ihtisas yetkiyi ayıklama ölçüleri esas alınır.
  8.    Eğer Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında farklı belirtilmedi ise, ihale komisyonu ihale sunumları konulan zarfların açıldığı tarihten itibaren takvimi on günü aşmayan süre içerisinde ihale sonucunu çıkarır.
  9.    İhale sonuçlarının bu Kanunun 17.maddesine uygun toplantıya katılan ihale komisyonu üyeleri imzalayan tutanakla resmileşir.
  10.    İhaleyi organize eden ihale sonuçları çıktığı günden itibaren üç iş günü içerisinde ihale sonuçları hakkında tutanağın kopyasını yetkili organa teslim eder.
  İhaleyi organize edici ihale sonuçları yapıldığı günden itibaren yedi iş günü içerisinde ihale sonuçlarını, ismini, ihaleyi kazananı ve onun adresini, ihaleyi kazanan mal, iş ve hizmet türünün adı ve ayrı fiyatlarını göstererek, süreli yayında yayımlayarak bütün katılan muhtemel üstlenicilere bildirir.

  Madde 17. İhale Sonuçları Hakkında Tutanak

  1.    İhale aracığıyla devletin satınalmasını gerçekleştirdiği durumda, ihale komisyonu ihale sonuçları hakkında tutanak tutmak zorundadır, orada şu bilgiler bulunmalıdır;
  1)    Her lota göre ihaleyi kazananın adı ve adresi ve ihaleyi kazanma talepleri gösterilir, satın alınan malların iş ve hizmetin adı kısaca nitelendirilir;
  2)    İhale sunumlarını teslim eden muhtemel üstlenicilerin adı ve adresi;
  3)    İhale sunumlarını teslim eden muhtemel üstlenicilerin ihtisas bilgileri veya bu bilgilerin olmayışının nedenleri hakkında;
  4)    Her bir ihale sunumunun fiyatı ve başkaca şartlarının kısaca içeriği;
  5)    İhale sunumlarını değerlendirmenin içeriği ve onların kıyaslanması;
  6)    İhale sunumlarını kabul etmemenin nedenleri;
  7)    Eğer ihale sonucunda kazanan açıklanmazsa onun nedenleri gösterilir;
  8)    İhale evrakına açıklanması hakkında sorular ve onlara verilen cevapların sonuçlandırılan içeriği ve ihale evrakına getirilen değişiklikler ve eklemelerin sonuçlandırılan içeriği;
  9)    Devlet satınalması hakkında antlaşmanın imzalanması gereken süre (ihaleyi kazanan bildiriyi aldığı vakitten itibaren üç iş gününden fazla olmamalıdır.
  2.    Bu maddenin 1.paragrafında belirtilen bilgi ihaleye katılma ihale sunumunu teslim eden her bir muhtemel üstlenicinin talebine göre ihale sonuçları yapıldıktan sonra teslim edilir. Eğer bu bilgi Kazakistan Cumhuriyetinin devlet gizli bilgilerinden olursa, O Kazakistan Cumhuriyetinin devlet gizliliği hakkında kanunlarla belirlenen tertiple teslim edilir.

  3.Bölüm
  Devlet Satınalmasını Başka Yöntemlerle Gerçekleştirme

  Madde 18. Kapalı İhale

  1.    Kapalı ihale yetkili organın muvafakati ile mallar, iş ve hizmetlerin karma ve uzmanlaşmış nitelikle olması nedenle muhtemel üstlenicilerin ihaleyi organize edene ancak önceden belli olan sınırlı sayısı durumunda  izin verilir.
  2.    Kapalı ihalenin düzenlenmesi hakkında bildiri satın alınan malı, işi ve hizmet türü imkanı olan bütün ihtimal üstlenicilere bu ihaleye katılmaya sunumlar teslim etme tamamlanan güne kadar bir ay süreden geç kalmadan gönderilmelidir.
  Bildiri gönderilen muhtemel üstlenicilerin listesini sipariş verenin yöneticisi  onaylar.
  3.    kapalı ihale yöntemi ile devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında, eğer bu  maddede farklı belirtilmedi ise, bu Kanunun 2.bölümünde belirtilen normlar kullanılır.

  Madde 19. İki Kademeli İşlemler Kullanılan İhale

  1.    İki kademeli işlemler kullanılan ihale:
  1)    Malların, iş ve hizmetin ayrıntılı özelliklerini tamamı ile nitelendirme, onların teknik ve başkaca özelliklerini açıklama zor olduğu ve muhtemel üstlenicilerin tekliflerini sorma veya ortay çıkan meselelere göre onlarla görüşme yapılması gereken durumlarda;
  2)    İlmi araştırmalar, deneme, tahlil yapılması gereken durumlarda;
  3)    Bir kademeli açık ihale veya kapalı ihale, ihaleyi kazananı açıklanamadığı durumlarda yapılır.
  2.    İki kademeli işleme kullanılan ihale şunlardan oluşur:
  1)    satın alınacak malların, iş ve hizmetin teknik durumunu, kalitesini veya başkaca niteliklerine, onları verme (yapma ve hizmet verme) antlaşma talepleri ile ilgili teklifleri muhtemel üstleniciden ihale evrakı esasında isteme; muhtemel üstleniciler ihale evrakına uygun olarak fiyatını göstermeden teslim eden ilk önceki ihale sunumlarına bakma; muhtemel üstlenicilerin ihtisas bilgilerine bakma; gerektirdiğinde malların, iş ve hizmetin  teknik durumu ve kalite ve başkaca niteliklerine, onları teslim etme, yapma ve hizmet vermenin antlaşma talepleri ile ilgili meseleleri ihtisas taleplerine uygun olan muhtemel üstlenicilerle tartışma;
  2)    Muhtemel üstleniciler teslim eden maların, iş ve hizmetin teknik durum, kalitesi veya başkaca nitelikleri esasında ihale evrakına ihaleyi organize edenin  değişiklikler getirmesi; ihalenin ilk döneminden geçen muhtemel üstlenicilerin ihale sunumlarını teslim etmesi; onların fiyatı ve fiyat tekliflerini ve değerlendirme ölçülerini kıyaslama, ihaleyi sonuçlandırma kademelerin  bileşimidir.
  3.    İki kademeli işleme kullanılan ihale aracığıyla devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında esas ihale evrakında bu Kanunun 12.maddesinin 1.paragrafının 2),7),9)satırlarında belirtilen bilgiler olmayabilir.
  4.    Muhtemel üstlenici ihale sunumunu sağlama teminatını geri alma hakkını kaybetmeden, esas ihale sunumunu teslim etmeme hakkı vardır.
  5.    İhale komisyonu esas sunumlar konulan zarflar açılan günden itibaren takvimi on günden fazla olmayan sürede iki kademeli işlemler kullanılan ihale sonuçlarını yapar.
  6.    İki kademeli işlemler kullanılan açık ihale yöntemi ile devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında, eğer bu maddede farklı belirlenmezse, bu Kanunun 18 maddesinde belirtilen normlar kullanılır.

  Madde 20. Üstleniciyi Fiyat Tekliflerin İsteme Yöntemini Kullanarak Seçme

  1.    Üstleniciyi fiyat tekliflerini isteme yöntemini kullanarak seçme, sipariş veren için ayrıntılı özelliklerinin büyük önemi olmayan  elde bulunan  mallar, iş ve hizmet türü için yapılır, bu konuda fiyat esas talep olur.
  2.    Üstlenicinin fiyat tekliflerini isteme yöntemini kullanarak seçme her hangi bir aynı malları, iş ve hizmet türünü devletin satınalmasının yıllık ölçüsünün fiyatı bakımından Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında ilgili maliye yıllık için belirlenen aylık hesaplama bildirisinin ancak iki bin kat durumunda kullanılır.
  3.    Üstleniciyi fiyat teklifleri ile seçme yöntemini kullanma amacıyla  maliye yılı içerisinde malların, iş ve hizmetin ortak türlerini satınalmanın yıllık miktarını bu maddenin 2.paragrafında belirlenenden az olan parçalara ayırmak yasaktır.
  4.    Üstlenici en az iki muhtemel üstleniciden satın alınan mallara, iş ve hizmete yazılı şekilde fiyat tekliflerini ister ve belirlenen süre içerisinde gelen fiyat tekliflerine bakacak. Sipariş edici en düşük fiyat teklif eden muhtemel üstleniciden malları, iş ve hizmeti satın alacaktır.

  Madde 21. Bir Kaynaktan Devletin Satınalması

  Bir kaynaktan satınalma ihalesiz satınalma demektir ve:
  1)    satın alınan mallar, iş ve hizmet tabii tekelin faili olan ancak muhtemel üstlenicide mevcut olan  veya her hangi bir gerçek muhtemel üstlenici olmadığı durumda bu mallar, iş ve hizmete alakalı ayrıca hakları olan;
  2)    Tabii afetler(deprem, sel,ve başka) , tabii yangın, hastalık, ziraat ürünleri ve ormanları hastalıkların zarar vermesi sonuçları ortaya çıkan olağanüstü durumlar ve sanayi, araçlar kazası ve başkaca kazalar, yangınlar, zararlı gaz, radyoaktif ve biyolojik zehirlenme,  evler ve binaların yıkılması, yaşama enerji ve iletişim tellerinin ve temizleme kanallarındaki kazalar neticesinde ortaya çıkan olağanüstü durumlardan dolayı Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirlenen tertiple o mallara, iş ve hizmet türüne ihale düzenleyecek imkanı ortadan kaldıran acil durumlar oluştuğunda;
  3)    Her hangi bir üstleniciden mallar, teçhizat, teknoloji ve hizmet satın alınan sipariş verende aynı sipariş verende aynı cins,standart veya elde bulunan mallarla, teçhizat, teknoloji veya hizmeti sağlama amaçla adı geçen sipariş verenden başkaca satınalmayı gerçekleştirme gerekliliği ortaya çıkan;
  4)    İhale düzenlenmedi diye kabul edilen  ve sipariş veren kullanan, bu kanunun 16.maddesinin 5.paragrafında belirtilen şartlar devletin satınalması hakkında antlaşma yapılmadığı durumda kullanılır.;
  5)    Satın alındığında strateji önemi büyük mallar,iş ve hizmet veren bu Maddenin 3,4 paragraflarına uygun Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirler.
  3.    Eğer aynı malları, iş ve hizmeti satınalmanın yıllık miktarı fiyat değerinde Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında ilgili maliye yılına belirlenen aylık hesabın iki bin katını aşarsa, tabii tekelin failinden mallar,iş ve hizmet satınalma dışında, bu madenin 1.paragrafının 1),3), ve 4) belirtilen durumlarda devlet satınalmayı sipariş eden yetkili organla anlaşarak gerçekleştirir. Maliye yılı içerisinde aynı malları, iş ve hizmeti satınalmanın yıllık miktarını onların hiç olmazsa birinin miktarı aylık hesabın iki bin kat miktarından az olacak şekilde parçalara ayırmak yasaktır.
  4.     Aynı kaynaktan devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında muhtemel üstlenici bu maddenin 8.maddesinde   belirtilen ihtisas taleplerine uygun olmalıdır.
  5.    Aynı kaynaktan devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında ihale komisyonu satınalma hakkında tutanak tutmak zorundadır, orada şu bilgiler:
  1)    Aynı kaynaktan devlet satınalma yöntemini kullanmanın esasları;
  2)    Aynı kaynaktan satın alınan malların, iş ve hizmetin kısaca niteliği;
  3)    Devletin satınalması hakkında antlaşma yapılan üstlenicinin adı, ve adresi ve bu antlaşmanın fiyatı olmalıdır.

  Madde 22. Açık Mal Borsası Aracığıyla Devlet Satınalması

  Devlet satınalma sürecinde sadece açık mal borsaları aracığıyla satılması gereken mal borsalarının listesine giren mallar satın alındığı durumda, devlet satınalması Kazakistan Cumhuriyetinin mal borsası hakkında kanununa uygun olarak yapılır.

  Madde 23. Devlet Satınalması Hakkında Antlaşma Yapma

  1.    Sipariş veren ihale kazanan, muhtemel üstleniciye bildirerek, Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarına uygun yapılan devletin satınalma antlaşmasının projesini imzalar ve onlara gönderir.
  2.    İhaleyi kazanan onun ihale sunumunun kazandığını tanıma bildirisini ve devlet satınalma hakkında antlaşmanın projesini aldığı andan itibaren üç iş günü içerisinde bu antlaşmayı imzalamaya veya sipariş verenle itirazları hakkında veya antlaşmayı imzalamadan vaaz geçecekleri hakkında yazılı şekilde bildirmek zorundadır.
  3.    Eğer ihaleyi kazanan, muhtemel üstlenici bu maddenin 2.paragrafında belirlenen sürede devlet satınalması hakkında antlaşmayı imzalamazsa, sipariş eden teklifi sipariş veren için ihale sonuçları hakkında tutanağa uygun olarak ihaleyi kazananın teklifinden sonraki en uygun teklif sayılan ihaleye katılan başkaları ile antlaşma yapma hakkı vardır.
  4.    Devletin satınalması hakkında antlaşmanın projesine ve devletin satınalma hakkında imzalanan antlaşmaya üstlenici için esas olan teklifin içeriğini değiştirmesi mümkün her hangi bir değişiklik ve yeni talepler koymak yasaktır.
  5.    Sipariş veren üstleniciden devletin satınalması hakkında antlaşmasının yapılmasını sağlamayı talep etme hakkı var ve  üstlenici bu sağlamayı ancak ihale evrakında belirtildiği durumda Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirleyen miktarda  ve düzenle dahil etmek zorundadır.
  6.    Devletin satın lama hakkında antlaşmasında tarafların onu yerine getirmediği veya yeteri kadar yapmadığı için para cezası belirlenmelidir.

  4.    Bölüm
  Özel Hükümler

  Madde 24. Savunma, Hukuki Tertip ve Milli Güvenlik İhtiyaçlarını sağlamak İçin Devlet Satınalmasının Ayrıca Talepleri

  Devleti satınalma süreci için gizlilik rejimini korumanın ve Kazakistan Cumhuriyetinin milli güvenliği ve savunma kabiliyetinin garantisini sağlayan ayrıca tertip belirleme, talep edilen durumlar dışında savunma, hukuki tertip ve milli güvenlik ihtiyaçlarını sağlamak için, devletin satınalması bu Kanuna uygun olarak yapılır.  Bu tür atın almayı düzenlemenin ayrıca tertibini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler.

  Madde 25. Özel Kişiler İçin Devlet Kefil Olan Hizmetleri satınalmanın Ayrıca Talepleri
  Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin mevzuatlarında devlet garanti veren hizmet vereni seçme hakkı doğrudan özel kişiye verildiği durumda. Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen tertiple belirlenen fiyata (tarife) göre, özel kişinin seçtiği üstleniciden bu hizmetleri devletin satınalmasını sipariş veren gerçekleştirir.

  Madde 26. Yerli  Mal Üreticileri Koruma Talepleri

  1.    Yerli mal üretici, muhtemel üstleniciye ayrıcalık verme talebi ihale evrakında belirtilmelidir.
  2.    Eğer devlet satınalmasının şekli Kazakistan Cumhuriyetinin sınırında yapılan(verilen ) hizmet ise, sipariş veren  yerli (Kazakistanlı) hammadde ve malzemeleri, yerli (Kazakistanlı) emek ve işletme kaynaklarını kullanarak, iş yapmayı (hizmet verme) talep etme hakkı vardır. Bu tür talep ihale evrakında belirtilmelidir.

  Madde 27. Devletin Satınalmasını Gerçekleştirme Sırasında Küçük İşletme Failleri ve Sakatların Toplum Birlikleri Kurumlarını Desteleme

  1.    Devlet satınalmasına yönelik ihaleyi organize etme sırasında ihaleyi organize eden malların, iş ve hizmetin bazı türlerini küçük işletme faillerinden veya mal üreten, iş yaparak, hizmet eden, Kazakistan Cumhuriyeti sakatlarının toplum birlikleri oluşturan kurumlardan satınalmayı gerçekleştirmek zorundadır.
  Bu konuda sakatların toplum birliği kurumlarındaki sakatlar sayısı personelin genel sayısının yüzde elli birinden az olmamalıdır.
  2.    Küçük işletme faillerinden ve sakatların toplum birliğinden satın alınan malların, iş ve hizmet türünü ve ölçülerini (yüzde olarak) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti her yıl belirler.
  3.    Küçük işletme faillerinden  ve Kazakistan Cumhuriyeti sakatlar toplum birliği kurumlarından ihale sunumu alınmadığı durumda, ihaleyi organize eden  satınalmayı Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirtilen tertiple genelleme esasında yapma hakkı vardır.

  5.Bölüm
  Sonuç  Hükümleri

  Madde 28. Devlet Satınalması Hakkında Antlaşmaların Yapılmasına Kontrol

  Devletin satınalması hakkında antlaşmaların yapılmasının kontrolünü Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarına uygun sipariş veren gerçekleştirir.

  Madde 29. İhaleyi Organize Edenin, Sipariş Edenin Ve İhale Komisyonunun Faaliyetleri  ve Kararlarına Şikayet Etme

  1.    Devletin satınalma sürecini yapma sırasında Kazakistan Cumhuriyetinin devlet satınalması hakkında kanunları ihmal olan durumda, muhtemel üstlenici devletin satınalması sürecinin gerçekleşme sırasında ihaleyi organize edici, sipariş veren  veya ihale komisyonunun faaliyeti ve kararlarına Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında belirlenen tertiple şikayet etme hakkı vardır. Bu konuda devletin satınalmasını gerçekleştirme yöntemini seçme şikayet nesnesi olamaz.
  2.    Kazakistan Cumhuriyetinin satınalma hakkında kanunları ihmal olunduğunda, yetkili organ ihaleyi organize edenin, sipariş verenin veya ihale komisyonunun devlet satınalması hakkında antlaşma yapmaya kadar alınan kararlarını geçersiz bulmaya ve devletin satınalma sürecini durdurma hakkı vardır.
  Bu konuda, eğer devletin satınalması hakkında antlaşma yapılıp, yürürlülüğe geçerse, yetkili kurum bu sözleşmeyi geçersiz bulma hakkında talep ederek, dava açmak zorundadır.

  Madde 30. Davaların Çözülmesi

  Devletin satınalma sürecinde ortaya çıkan bütün davalar Kazakistan Cumhuriyetinin kanunları esasında çözülür.

  Madde 31. Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Satınalması Hakkında Kanunlarının İhmali İçin Sorumluluk

  Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunlarının ihmali için suçlu kişiler, Kazakistan Cumhuriyetinin kanunları esasında sorumlu olur.

  Madde 32. Bu Kanunu Yürürlülüğe Geçirme Tertibi

  1.    Bu Kanun resmi şekilde yayımlanan tarihten itibaren yürürlülüğe geçecek.
  2.    “Devletin Satınalması Hakkında” 16. Haziran 1997 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanununun (Kazakistan Respublikası Parlamentinin Jarşısı, 1997 j.,N 17-18, 216 evrak; 1998j., N 23, 415 evrak; 1999 j., N23, 932 evrak.) yürürlülükten kaldırılsın.

  Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

  N.Nazarbaev

  Astana,  16 Mayıs 2002.
  N 21-II KRZ
  (*) Bu kanun KATİAD mütercimleri tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, redaksiyonu Almatı Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği tarafından yapılmıştır. Redaksiyon sırasında cümle yapıları ve yerel deyimler değiştirilmemiştir. Bilgi mahiyetinde olan bu çevirinin Kazakça ve Rusça asılları geçerlidir.

  Kaynak: musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=KAZ&dil=TR&Submit=Giri%C5%9F  web sitesi

  BAŞA DÖN
  -Anti-Damping Kanunu
  ANTİDAMPİNG ÖNLEMLERİ HAKKINDA

  Kazakistan Cumhuriyeti’nin 13 Temmuz 1999 tarih ve 421-1 sayılı yasası (13.08.99 tarih ve 195-196 sayılı Kazahstanskaya Pravda gazetesi)

  İşbu Yasa, antidamping soruşturması yapılırken dampingli malların ithalatının yol açtığı haksız rekabetten yerli üreticileri korumak amacıyla antidamping tedbirleri uygulanırken ve yeniden gözden geçirilirken ortaya çıkan ilişkileri düzenlemektedir.

  Bölüm 1. Genel Hükümler

  Madde 1. Temel Kavramlar
  İşbu Yasa’da aşağıdaki temel kavramlar kullanılmaktadır:
  1) anti-damping vergisi – dampingli malın ithalatında uygulanan gümrük vergisine ek olarak uygulanan vergi.
  2) anti-damping soruşturması – normal fiyatın altında bir fiyatla satılan malın tedariki hakkında evrak inceleme prosedürü, böyle bir satış aynı malı üreten yerli üreticilere maddi zarar getiriyorsa veya öyle bir olasılık varsa;
  3) anti-damping önlemleri – dampingli malların ithalatında geçici antidamping tedbirleri, anti-damping vergileri, veya aynı malları üreten yerli üreticilere getirilen zararı veya bunun tehdidini ortadan kaldırmak için fiyat tahhütleri şeklindeki idari-ekonomik etkileme araçlarının bütünüdür.
  4) geçici anti-damping önlemleri – dampingli malın ithalatında teminatlı para mevduatları şeklindeki ön anti-damping tedbirleri ve (veya) antidamping soruşturması esnasında Kazakistan Cumhuriyeti bankasının verdiği teminatlar.
  5) karşılıklı bağımlı taraflar – tahminen damping konusu olan malların tedarikçileri ile ilgisi olan veya kendileri tedarikçi olan üreticiler veya alıcılar (satış akdi tarafları). Gerçek kişiler ve (veya) tüzel kişiler arasındaki ilişkiler, faaliyetlerinin veya temsil ettikleri kişilerin faaliyetlerinin koşullarını veya ekonomik sonuçlarını doğrudan etkileyebiliyorsa bu kişiler aşağıdaki durumlarda karşılıklı bağımlı kabul edilir.
  – bir kişi diğer bir kişinin mülkiyetine ortak ise ve katılım payı %33’ü aşıyor ise;
  – kişiler, Kazakistan Cumhuriyeti nikah ve aile mevzuatı gereğince evli, akraba, evlilikten doğan akrabalık ilişkilerinde bulunuyorsa, evlat eden ve edinen, vasi ve vesayet altındaki kişi;
  6) damping – normal fiyatı altında bir fiyatla satılan malın Kazakistan Cumhuriyeti’ne getirilmesi;
  7) ilgili kişiler – soruşturma konusu olan benzer malı üreten yerli üretici veya üyelerinin çoğunun böyle bir malı ürettiği yerli üreticiler birliği;
  soruşturma konusu olan malın yabancı ihracatçısı ve yabancı üreticisi;
  malın yerli ithalatçısı veya üyelerinin çoğu böyle bir mal ithalatçısı olan yerli ithalatçılar birliği;
  yabancı devletin hükümeti, menşe ülkenin veya ihraç edildiği ülkenin yetkili organı veya böyle bir malı menşe ülkelerinin veya ihraç eden ülkelerin üye olduğu yabancı devletler birliğinin yetkili organı;
  mal tüketicisi veya tüketiciler birliği;
  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ve yetkili organı;
  işbu Yasa’nın 6. maddesinde belirtilen yetkili organa göre sözkonusu soruşturmada katkıda bulunabilecek ve sözkonusu soruşturmada hak ve menfaatlerine değinilen kişiler;
  8) mahrem bilgiler – açıklanması rakipler için önemli imtiyazlar sağlayan veya bilgi veren ilgili kişiler için önemli olumsuz sonuçlar getiren bilgiler;
  9) maddi zarar – damping fiyatları ile mal tedarikinden dolayı yerli üreticilere getirilen reel zarar ve (veya) elde edemedikleri kazanç;
  10) normal fiyat – antidamping soruşturmasına konu olan malın benzerinin satışı sırasında üretici ve (veya) ihracatçı ülkede olağan ticari işlemler esnasında fiilen ödenmiş veya ödemeye tabi fiyat;
  11) normal ticari işlemler – ticari malın piyasa fiyatına göre alım satım işlemleri;
  12) yerli üreticiler – toplam üretim hacmi Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içinde bu malın üretiminin büyük kısmını (%50’den fazlası) oluşturan benzer malın Kazakistan’daki üreticileri;
  13) benzer mal – fonksiyonel amacı, kullanımı, kalite ve teknik özelliklere ve diğer ana özelliklere göre başka bir malın tamamıyla aynısı olan veya kıyaslanabilir mal;
  14) tedarikçi – dampingli malın dış ülke üreticisi ve (veya) ihracatçısı;
  15) bölgesel üreticiler – aşağıdaki şartlara uyan, bölgesel pazarda benzer malın bütün yerli üreticileri:
  üreticiler malın tamamını veya büyük bir kısmını belirtilen pazar içinde satarlar;
  üreticiler, benzer malı bu bölgeye getiren tek üreticilerdir;
  16) bölgesel pazar – Kazakistan’ın herhangi bir idari biriminin pazarıdır;
  17) maddi zarar tehdidi – zarar olasılığına ilişkin sübjektif düşüncelere yer vermemek amacıyla fiili ispatlarla teyit edilmiş maddi zararın aşikar kaçınılmazlığı;
  18) yetkili organ – ticari ve üretim faaliyetlerinin monitoringini gerçekleştiren, dampingin uygulanıp uygulanmadığını, maddi zarar ve olası zarar tehdidini, antidamping önlemlerinin uygulanmasının gerektiğini tespit etmek üzere antidamping soruşturmasını gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti devlet organıdır.
  19) ihraç fiyatı – hakkında soruşturma yapılan mal için fiilen ödenmiş veya ödemeye tabi fiyat.

  Madde 2. İşbu Yasa’nın amaçları
  İşbu Yasa’nın amacı, yerli üreticileri dampingli mal ithalatının yol açtığı haksız rekabetten korumak ve antidamping önlemleri alarak yerli üreticiler için olumsuz olan sonuçları ortadan kaldırmaktır.
  Madde 3. İşbu Yasa’nın kapsamı
  İşbu yasa ile normal fiyatın altında bir fiyatla satılmak üzere malın getirilmesi ile yerli üreticiye getirilen maddi zarar veya maddi zarar tehdidi ve antidamping önlemlerinin alınması ile ilgili olarak yetkili organ ile yetkili kişi arasında ve ayrıca ilgili kişilerin kendileri arasında oluşan ilişkiler düzenlenmektedir.

  Madde 4. Kazakistan Cumhuriyeti’nin antidamping önlemleri ile ilgili mevzuatı
  1.Kazakistan Cumhuriyeti’nin ticari mal ithalatında antidamping önlemlerine ilişkin mevzuatı, işbu Yasa’dan ve diğer hukuki norm belgelerinden oluşmaktadır.
  2. Kazakistan Cumhuriyeti’nin onayladığı uluslararası anlaşma veya sözleşme ile işbu Yasanın içerdiği kurallardan farklı kurallar belirlenmişse, uluslararası anlaşma veya sözleşme kuralları geçerli olacaktır.

  Madde 5. Antidamping kontrolü organizasyonu
  1. Dampingli mal tedarikçilerinin ticari uygulamaları üzerindeki antidamping düzenlemelerinin genel yönetimini yetkili organ gerçekleştirir.
  2. Antidamping önlemlerinin uygulanması, gözden geçirilmesi ve kaldırılması yetkili organının teklifi üzerine Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararlarına dayanarak gerçekleştirilir.

  Madde 6. Yetkili Organ.
  1. Yetkili organ işbu Yasa veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin diğer hukiki norm belgelerince verilen yetkiler çerçevesinde hareket eder.
  2. Yetkili organ yetkileri çerçevesinde antidamping soruşturması prosedürlerine ilişkin hukuki norm belgelerini çıkartmakta, damping vakasına ilişkin soruşturma yapmakta, antidamping önlemlerini almak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunmak üzere evrak hazırlamaktadır.
  3. Yetkili organ fonksiyonlarını yerine getirirken diğer ülkelerin resmi kurumları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmaktadır.

  Bölüm 2. Antidamping soruşturması

  Madde 7. Antidamping soruşturmasının konusu
  Benzer malların yerli üreticilerine maddi zarar getiren veya zarar tehdidini yaratan, yada bu malların üretimini caydıran, normal fiyatının altında olan fiyatlarla ithal mal tedariki antidamping soruşturmasının konusunu teşkil etmektedir.

  Madde 8. Dampingin ve maddi zararın veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyetini tespit etme dilekçesi
  1. Dampingin ve maddi zararın veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyetini tespit etme dilekçesi dilekçe yerli üreticiler veya birlikleri tarafından yazılı şekilde yetkili organa sunulur.
  2. Dilekçe aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  1) Dilekçe yazanın, yazanların (aşağıda – dilekçe yazan) banka bilgileri, dilekçe yazanın mal üretimine ilişkin bilgiler (miktarı ve fiyatlar), dilekçe yazanın bildiği yerli üreticilerin benzer mal üretimine ilişkin bilgiler;
  2) Mal tarifi, menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin adı, bu malın tanınmış ihracatçıları veya üreticilerinin, ithalatçılarının listesi;
  3) Sözkonusu malın menşe ülkede veya ihracatçı ülkelerdeki pazar fiyatları, ihracat fiyatlarına ilişkin bilgiler ve ayrıca, benzer malın iç piyasadaki fiyatları;
  4) Dampingli malın tedarik hacimlerinin seyri, iç pazarda benzer malın fiyatlarına olan etkisi ve böyle bir malın tedarikinin getirdiği sonuçlar.
  3. Yetkili organ dilekçede yer alan, 8. maddenin 2. bendinde belirtilmiş bilgileri yeterli bulduğu halde bunu yazılı şekilde dilekçe yazana bildirdiğinde dilekçe kabul edilmiş sayılır. Yetkili organ bilgileri yetersiz bulduğu durumda dilekçenin alındığı günden itibaren on gün içerisinde bunu dilekçe yazana bildirmeli ve dilekçesini değiştirmesi veya tamamlaması için imkan sağlamalıdır.
  Dilekçe yazanın dilekçesini değiştirdiği veya tamamladığı halde dilekçe inceleme süresi eklemelerin veya değişikliklerin alındığı günden itibaren başlayacaktır.
  4. Dilekçeye ilişkin görüşlerini bildirenlere yerli üreticilerin mal üretim hacminin %50’sinden büyük payın düşmesinin yetkili organ tarafından belirlenmesi, yerli üreticilerin dilekçesi üzerine antidamping soruşturmasının başlatılmasının zorunlu şartıdır. Bu görüşler “lehine”, “aleyhine” ve tarafsız olabilir. Bununla birlikte dilekçeyi destekleyen yerli üreticilerin payına Kazak üreticilerin ürettiği bütün benzer malların %25’inden fazlası düşmektedir.

  Madde 9. Antidamping soruşturmasının yetkili organın inisiyatifi ile başlatılması
  Yetkili organın dampingin uygulandığına ve dampingi malın tedariki ile getirilen maddi zarar veya maddi zarar tehdidine dair bilgilere sahip olması halinde, yetkili organın kendi inisiyatifi ile antidamping soruşturmasını başlatma hakkı vardır.

  Madde 10. Antidamping soruşturması prosedürlerinin başlatılmasını reddetme gerekçeleri
  Yetkili organ kabul ettiği dilekçe üzerine antidamping soruşturması prosedürlerinin başlatılmasını aşağıdaki durumlarda reddeder:
  1) Damping farkı ihracat fiyatının %5’inden az ise;
  2) Dampingli mal tedarikinin hacmi ve getirilen maddi zarar önemsiz ise, yani hakkında dilekçe yazılan ülkeden getirilen mal miktarı benzer malın Kazakistan’a toplam tedarikinin %3’den az ise; hakkında dilekçe yazılan birkaç ülkenin toplam tedarikinin benzer malın Kazakistan’a tedarikinin %7’sini aştığı durumlar hariç;
  3) 8. maddenin 4. bendinde öngörülen şartlar yerine getirilmiyorsa.

  Madde 11. Dilekçenin geri alınması
  1) Dilekçe, dilekçe yazan tarafından antidamping soruşturması başlamadan veya sırasında geri alınabilir. Dilekçenin antidamping soruşturması başlamadan geri alınması durumunda dilekçe verilmemiş sayılır.
  2) Dilekçenin antidamping soruşturması sırasında geri alınması durumunda yetkili organın antidamping soruşturmasını kendi inisiyatifi ile devam ettirme veya antidamping önlemleri almadan son verme hakkı vardır.

  Madde 12. Antidamping soruşturmasının başlatılması veya vazgeçilmesine ilişkin karar
  1. Antidamping soruşturmasının başlatılmasına veya vazgeçilmesine ilişkin karar yetkili organ tarafından, bütün verilen bilgiler incelendikten sonra, dilekçe kabul edildiği andan itibaren 30 gün içerisinde işbu Yasanın 8-10. maddelerinin şartlarına uygun olarak alınacaktır.
  2. Antidamping soruşturması prosedürlerinin başlatılmasına ilişkin karar alındıktan sonra yetkili organ, Kazakistan Cumhuriyeti “Hukuki Norm Belgelerine İlişkin Yasa”sında belirtilen resmi yayınlarda duyuru yapar ve ilgili kişilere haber verir.
  3. Antidamping soruşturmasının başlatılmasına ilişkin ihbarname aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  1) antidamping soruşturmasını gerçekleştiren yetkili organın adı;
  2) ihracatçı ülke veya ülkelerin adları ve antidamping soruşturma konusunu teşkil eden malın adı;
  3) antidamping soruşturmasının başlangıç tarihi;
  4) araştırmanın başlatılması için gerekçe;
  5) dilekçenin yasaya uygun olduğunu teyit eden gerçeklerin kısa özeti;
  6) ilgili kişilerin dava hakkında bilgi alabilmek, görüşünü bildirebilmek ve ilgili kişilerin görüşmelerini düzenleyebilmek için dilekçelerini yetkili organa sunmaları için belirlenmiş süre.
  4. Antidamping soruşturmasının yapılması konusunda red kararının alınması halinde yetkili organ red kararının alındığı günden itibaren on gün içerisinde red nedenlerini ve gerekçelerini belirterek bunu dilekçe yazana bildirmelidir.

  Bölüm 3. Dampingin mevcudiyetini tespit etme düzeni

  Madde 13. Malın normal fiyatının tesbiti
  1. Normal fiyat, ihracatçı ve (veya) üretici ülkede tüketilecek benzer malın normal ticari işlemler esnasında belirlenmiş fiyatı esas alınarak yetkili organ tarafından belirlenir.
  2. Karşılıklı bağımlı taraflar arasındaki satışlar normal ticari işlemler çerçevesinde yapılmış olarak kabul edilmez ve normal fiyatın belirlenmesinde dikkate alınmaz, bağlılığın malın bedelini etkilemediğine ilişkin delillerin sunulduğu durumlar hariç.
  3. Malların Kazakistan’a menşe ülkeden değil, diğer ülkeden getirilmesi halinde yetkili organ normal fiyatı bu ihracatçı ülkede ödenmiş veya ödemeye tabi fiyata dayanarak belirler.
  Normal fiyat aşağıdaki durumlarda menşe ülkedeki fiyata göre belirlenir:
  1) mallar ihracat ülkesi üzerinden sadece geçiriliyor (taşınıyor);
  2) benzer mallar ihracat ülkesinde üretilmiyor;
  3) ihracat ülkesinde bunların karşılaştırmalı fiyatları yoktur.
  4. İhracatçı ve (veya) üretici ülkenin iç pazarında benzer malın satışının yapılmaması veya böyle satışlarda özel piyasa durumundan dolayı gereği gibi karşılaştırma yapılamaması veya üretici ve (veya) ihracatçı ülkenin iç pazarında satış miktarının az olması nedeniyle ihracatçı ve (veya) üretici ülkenin iç pazarındaki fiyatlara dayanarak malın normal fiyatının belirlenmesinin mümkün olmadığı halde, yetkili organ malın normal fiyatı olarak;
  1) sözkonusu mal satışının yeterli miktarlarda yapılması şartıyla, üçüncü ülkeye ihraç edilen benzer malın karşılaştırmalı fiyatını;
  2) idari, ticari ve genel masrafları (masrafı) ve ayrıca, işbu Yasanın 14. maddesi gereğince belirlenen kazanç eklenerek üretim masraflarını içeren hesap fiyatı kullanılır.
  5. İhracatçı ve (veya) üretici ülkenin iç pazarında tüketim amaçlı benzer malın satış hacmi bu malın Kazakistan’daki satış hacminin %5’den az değilse, benzer malın satışları normal fiyatın belirlenmesi için yetkili organ tarafından yeterli miktarda yapılan satışlar olarak kabul edilir. Satışların önemli miktarda yapıldığına dair delillerin mevcut olması halinde yetkili organ gerekli karşılaştırmanın yapılması için satış göstergesi olarak daha düşük oranı kullanabilir.

  Madde 14. Üretim masraflarının ve kazancın hesaplanması
  1. Yetkili organ, masrafları, hakkında antidamping soruşturması yapılan malın tedarikçisinin muhasebe evrağına dayanarak, bu evrağın ihracatçı ve (veya) üretici ülkede genel kabul görmüş hesap prensiplerine ve standartlarına uyması ve sözkonusu malın üretimi ve satışı ile ilgili masrafları yansıtması şartı ile hesaplar.
  2. Yetkili organ, tedarikçinin antidamping soruşturması sırasında getirdiği mallar dahil masrafların doğru bölündüğüne dair bütün mevcut delilleri inceler, böyle bir bölüşümün normalde tedarikçi tarafından kullanıldığı şartıyla, örneğin ilgili amortisman sürelerini ve normlarını ve masrafların diğer kalemlerini belirlemek için.
  3. İdari, ticari ve genel masrafların ve ayrıca kazancın büyüklüğü, hakkında antidamping soruşturması yapılan mal tedarikçisinin benzer malın normal ticari işlemler sırasında üretimine ve satışlarına ilişkin fiili bilgilere dayanır.
  Bu tutarlar bu esasa dayanarak belirlenemiyorsa, aşağıdakilerden hareketle belirlenir:
  1) sözkonusu tedarikçinin aynı kategoriden malın menşe ülkenin iç pazarında üretimi ve satışı ile ilgili ödediği ve elde ettiği fiili tutarlardan;
  2) hakkında antidamping soruşturması yapılan malın diğer tedarikçilerinin menşe ülkenin iç pazarında benzer malın üretimi ve satışı ile ilgili ödedikleri ve elde ettikleri ortalama fiili tutarlardan;
  3) diğer herhangi bir gerekçeli yöntemden hareketle, bu yöntemle belirlenen kazanç tutarının diğer tedarikçilerin aynı kategoriden malların menşe ülkenin iç pazarında satışından elde ettikleri kazancı aşmaması kaydı ile.

  Madde 15. Masraflar düzeyinin altındaki fiyatla satışlar
  1. Satışların,
  1) uzun süre içerisinde (bir yıla kadar, ama en az altı ay);
  2) önemli miktarlarda;
  3) bütün masrafları makul bir süre içerisinde kapatamayan fiyatlarla
  yapılması durumunda yetkili organ, hakkında antidamping soruşturması yapılan malın ihracatçı ve (veya) üretici ülkenin iç pazarında veya üçüncü ülkeye bir birim ürün için yapılan masraflar düzeyinin altında olan fiyatlarla satışını, fiyatın düşük gösterilmesi nedeniyle normal ticari işlemler sırasında yapılan satış olarak kabul etmez.
  2. Fiyatlar satış anında masraflardan düşük, soruşturma sırasında ise ortalama masrafları aşıyorsa, yetkili organ bu fiyatları makul gerekli süre içerisinde bütün masrafları kapatan fiyatlar olarak kabul eder.
  3. Yetkili organ normal fiyatın belirlenmesi için dikkate alınan işlemlerde ortalama satış fiyatının bir birim ürün için yapılan ortalama masraflardan düşük olduğunu, yada bir birim ürün için yapılan masraflardan düşük fiyatlarla yapılan satış hacminin normal fiyatın belirlenmesi için dikkate alınan işlemlerdeki satış hacminin en az %20’sini oluşturduğunu tespit ederse, bir birim ürün için yapılan masraflar düzeyinin altında bir fiyatla gerçekleşen satışlar önemli miktarlarda yapılmış sayılır.

  Madde 16. İhraç fiyatının hesaplanması
  1. İhraç fiyatının olmadığı veya ihracatçı ve ithalatçı veya üçüncü taraf arasında ilişkinin veya tazminat anlaşmasının mevcut olması nedeniyle ihraç fiyatının güvenilmez olduğu durumlarda ihraç fiyatı, getirilen malın tedarikçiden veya satıcıdan bağımsız alıcıya ilk defa satıldığı fiyat esas alınarak hesaplanır.   
  2. Yetkili organın işbu maddenin 1. bendinde öngörülen durumlarda ihraç fiyatını hesaplarken karşılıklı bağımlı taraflar arasındaki bütün satınalma işlemlerini dikkate almama hakkı vardır.

  Madde 17. Damping farkının belirlenmesi
  1.    Yetkili organ damping farkını tespit etmek için ihraç fiyatı ile normal
  fiyat arasında bir karşılaştırma yapmaktadır.
  2.    Damping farkı, ortalama normal fiyatın bütün karşılaştırılan ihraç
  işlemlerinin ortalama fiyatı ile karşılaştırılması yapılarak belirlenir. Karşılaştırma, ticari işlemin bir aşamasında, üretici fabrikadan mal yükleme aşamasında ve mümkün olduğu kadar aynı zamanda gerçekleşen satışlara ilişkin yapılmalıdır.
  Bütün durumlarda mal tedariki şartlarındaki, vergilendirmedeki, ticari işlemin aşamalarındaki, fiziki özelliklerdeki farklar da dahil fiyat mukayesesi ile ilgisi olan farkları, ve ayrıca ilgili kişilerin fiyat mukayesesini etkilediklerini kanıtladıkları diğer bütün farkları dikkate alan gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.  
  3.    Yetkili organ ihraç fiyatlarında çeşitli alıcılara ve bölgelere veya zaman
  aralıklarına göre önemli farkların mevcut olduğunu tespit ederse, ortalama olarak belirlenen normal fiyat somut ihraç işlemlerinin fiyatlarıyla karşılaştırılabilir. Bu durumda yetkili organ, ortalama büyüklüklerin veya somut işlemlerin fiyatlarının karşılaştırması yapılırken böyle farkların neden dikkate alınamayacağını ilgili kişilere açıklar.
  4. İhraç fiyatının, getirilen malın işbu Yasa’nın 16. maddesi gereğince bağımsız alıcıya ilk defa satıldığı fiyat esas alınarak hesaplanması durumunda mal temini ile satışı arasındaki süre içerisinde ödenmiş resim ve vergiler dahil harcamalarda ve mal temini ve satışından elde edilen kazanç büyüklüğünde düzeltmeler yapılmalıdır. Bu durumda fiyat mukayesesine değinildiği halde yetkili organ ihraç fiyatının hesaplandığı ticari işlemin aşamasına eşdeğer aşamada normal fiyatı belirler veya işbu maddede öngörülen gerekli düzeltmeleri yapar.
  5. Yetkili organın ilgili kişilerden karşılaştırma için gerekli bilgileri talep etme hakkı vardır. Her somut durumda yetkili organ bütün ilgili kişilerin delil sunmaları için gerekli düzeni belirlemektedir.

  Madde 18. Damping tespit edilirken dövizin değiştirilmesi
  1. İhracat fiyatı ile normal fiyat karşılaştırıldığında bir paranın başka bir parayla değiştirilmesi gerekli ise bu değiştirme yetkili organ tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın satış tarihi için belirlediği resmi mübadele kuru kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Satış şartlarını belirleyen belge, yani kontratın, alım siparişinin, sipariş teyit belgesinin veya faturanın tarihi, satış tarihi sayılır.
  2. İhracat, tedarikçinin tedarik karşılığında aldığı dövizi vadeli döviz pazarlarında satışına doğrudan bağlı ise, yetkili organ tedarikçinin sözkonusu döviz satışında ilgili süre için kullandığı döviz kurunu dikkate almalıdır.
  3. Yetkili organ döviz kurlarının kısa vadeli dalgalanmalarını dikkate almaz. Antidamping soruşturması sırasında tedarikçilere, soruşturma döneminde döviz kurlarının değişme eğilimlerini dikkate alarak ihraç fiyatlarını düzeltmeleri için en az iki aylık süre tanınır.

  Bölüm 4. Maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin tespiti

  Madde 19. Maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin tespiti
  1. Maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin tespiti, dampingli mal miktarının ve iç pazarda benzer malın fiyatına etkisinin ve bu tedariklerin bu malın yerli üreticilere getirdikleri sonuçlarının incelenmesini içerir.  
  2. Birden fazla ülkeden mal tedariki aynı anda yapılan antidamping soruşturmasının konusunu teşkil ediyor ise, ülkelerin herbiri için belirlenmiş damping farkının ihraç fiyatının %2’si ve daha fazla olduğu, ülkelerin herbirinden tedarik hacminin işbu Yasa’nın 10. maddesinde belirlendiği gibi eser miktarda olmadığı, ve tedarik etkisinin genel değerlendirilmesinin hem getirilen mallar arasındaki, hem getirilen mallar ile ülkede üretilen benzer mallar arasındaki rekabet koşullarında ekonomik esaslara dayandığı tespit edildiyse ancak, yetkili organ tedariklerin toplam etkisini değerlendirebilir.

  Madde 20. Dampingli mal miktarının ve fiyatının araştırması
  1. Yetkili organ dampingli mal miktarını araştırırken, dampingli mal tedarikinin tam anlamda veya Kazakistan’daki üretimi veya tüketimine kıyasla önemli ölçüde artıp artmadığını tespit eder.
  2. Yetkili organ dampingli mal tedarikinin fiyatlara etkisini araştırırken, böyle bir malın fiyatının benzer Kazak malının fiyatından ne kadar düşük olduğunu veya dampingli mal tedarikinin fiyatları ne derece indirdiğini veya aksi durumda artmasını ne derece engellediğini tespit eder.

  Madde 21. Dampingli mal tedarikinin yerli üreticilere etkisinin değerlendirilmesi
  Dampingli mal tedarikinin yerli üreticilere etkisinin incelenmesi – satışların, gelirin, üretimin, pazardaki payın, performansın, yatırımdan sağlanan gelirin, üretim kapasitesinin fiili ve potansiyel azalması; iç pazar fiyatlarını ve damping farkının büyüklüğünü engelleyen faktörler; para hareketi, ticari mal rezervleri, istihdam, maaş, büyüme hızı, yatırımları çekme olanakları üzerindeki fiili ve potansiyel etki dahil ilgili ekonomik faktörlerin ve üretimin durumunu etkileyen göstergelerin yetkili organ tarafından değerlendirilmesini içerir.

  Madde 22. Maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin tespiti
  1. Dampingli mal tedariki sonucu yerli üreticilere maddi zarar getirilmesi veya maddi zarar tehdidi yetkili organ tarafından belirlenir.  
  Yetkili organ, dampingli mal tedariki ile yerli üreticilere getirdiği maddi zarar veya zarar tehdidi arasındaki sebep-sonuç ilişkisini tespit etmek için ilgili kişilerin sundukları fiili bilgileri kullanır.
  2. Yetkili organ incelenen dönemde mevcut olan ve yerli üreticilere maddi zarar getiren diğer bilinen faktörlerin (dampingli mal tedariki hariç) etkisini inceler.
  Bu faktörlere, damping fiyatı ile satılmamış tedarik edilen malın miktarı ve fiyatları, tüketim yapısındaki değişiklikler, yabancı ve yerli üreticiler arasında kısıtlayıcı ticaret uygulaması ve rekabet, teknolojik başarılar, yerli işletmelerin ihracat sonuçları ve verimliliği dahildir.
  Bu durumda tespit edilen maddi zarar dampingli malın tedariki sonucu getirilmiş sayılmaz.
  3. Yetkili organ, antidamping soruşturmasına konu olan malın tüketicilerine ve tüketici kuruluşları temsilcilerine mal perakende satışa sunulduğu durumlarda, araştırma amaçlarıyla kullanılacak damping, maddi zarar veya maddi zarar tehdidi ve sebep-sonuç ilişkileri ile ilgili bilgileri sunmaları için imkan sağlamalıdır.   
  4. Dampingli mal tedarikinin yerli üreticiler için yarattığı maddi zarar tehdidi yetkili organ tarafından aşağıdaki faktörlerin incelenmesine dayanarak teyit edilmedir:
  1) tedarikin daha da artabileceğini gösteren, iç pazara dampingli mal tedarikinin artışındaki artan hız;
  2) tedarikçide, Kazakistan’a dampingli mal tedarikinin ileride önemli ölçüde artabileceğini gösteren yeteri kadar ihracat imkanlarının bulunması veya ihracat imkanlarının ileride kaçınılmaz olarak artması. Bu durumda diğer ihraç pazarlarının ilave tedarikin tahmini miktarını kapsama imkanları da dikkate alınır.   
  3) iç pazar fiyatlarının önemli ölçüde düşmesine yol açan veya hakim olan ve ilave tedariklere olan rağbetin artmasına yol açan fiyatlarla tedarikler;
  4) hakkında antidamping araştırmasının yapıldığı malın ihracatçı ve (veya) üretici ülkedeki stoku.

  Madde 23. Bölgesel üreticilere getirilen maddi zarar
  Dampingli mal tedarikinin Kazakistan’ın ayrı bir bölgesel pazarında yoğunlaşması ve bölgedel üreticilere maddi zarar getirilmesi durumunda yetkili organın işbu Yasa’nın hükümleri gereğince bu bölgeye ilişkin antidamping soruşturmasını yapma hakkı vardır.

  Bölüm 5. Antidamping soruşturması yapma düzeni

  Madde 24. Antidamping soruşturmasının süresi
  Damping ve getirdiği maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyetine ilişkin antidamping soruşturması başladığı tarihten itibaren dokuz ayı aşamaz.

  Madde 25. Antidamping soruşturması için bilgi
  1.    Antidamping soruşturması başladıktan sonra yetkili organ ilgili
  kişilerden bilgi talebinde bulunur.
  Bilgi talebine resmi dilde veya Rusça veya mutabık kalınan başka bir dilde cevap hazırlamaları için ilgili kişilere bilgi istendiği tarihten itibaren bir ay süre tanınır. Bu süre yetkili organ tarafından bir ay daha uzatılabilir. Bilgi talebi posta ile gönderildikten veya ilgili kişilerin temsilcilerine verildikten yedi gün sonra alınmış kabul edilir.
  Antidamping soruşturması sırasında yetkili organ cevabın verilmesi gereken süreyi belirterek ilgili kişilerden ek bilgi isteyebilir.
  2. İlgili kişilerin herbiri gerekli bulduğu başka herhangi bir bilgiyi yazılı şekilde, resmi dilde veya Rusça veya mutabık kalınan başka bir dilde sunma hakkı vardır.
  3. Antidamping soruşturması yapılırken yetkili organın Kazakistan Cumhuriyeti devlet organlarından gümrük, vergi ve istatistiki bilgileri talep etme hakkı vardır.

  Madde 26. Antidamping soruşturması için bilginin mahremiyeti
  1. Mahrem bilgiler açıklanamaz, yetkili organın mensupları tarafından özel amaçlarla kullanılamaz, üçüncü kişilere ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında açıkça öngörülen durumlar hariç diğer devlet organlarına verilemez.
  2. Mahrem bilgileri veren taraf bu bilgilere ilişkin mahrem olmayan bir nitelikte açıklayıcı not da sunmalıdır.   
  Açıklayıcı not, bilgilerin mahiyetini anlayacak kadar oldukça tefferuatlı olmalı veya daha detaylı mahrem olmayan bilginin verilmesinin mümkün olmadığının nedenlerini açıklamalıdır.
  3. Yetkili organ mahremiyet talebinin haklı olmadığını tespit ederse veya bilgiyi sağlayan kişi bilginin açıklanmasına izin vermiyorsa, yetkili organ bu bilgileri dikkate almayabilir, bilgilerin doğru olduğunun tespit edildiği durumlar hariç.  
  4. Mahrem bilgilerin gizliliğinin sağlanmamasından sorumlu olan kişi Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereğince sorumlu tutulur.

  Madde 27. Antidamping soruşturması prosedürleri gereğince sağlanan bilgilerin doğruluğunun tespiti
  1. Yetkili organ, bilgilerin doğruluğunu tespit etmek veya ilave bilgi almak için ilgili ihracatçıların ve (veya) üreticilerin onayı ile, ve ülkelerinin resmi organları karşı değilse bu ülkelere uzman gönderebilir.
  2. Yetkili organ damping mevcudiyetine ilişkin bilgilerin doğruluğunu antidamping soruşturmasının başlamasından önceki altı ay veya bir yıllık dönem içerisinde tespit eder, maddi zarar veya maddi zarar tehdidine ilişkin bilgilerin doğruluğunun tespiti için ise üç yıla kadar süre kullanabilir.
  3. Herhangi bir ilgili kişi, yetkili organ tarafından belirlenmiş süre içerisinde gerekli bilgileri sağlayamıyorsa veya başka bir şekilde antidamping araştırmasını zorlaştırıyorsa yetkili organın mevcut bilgileri esas alarak belirleme yapma hakkı vardır.

  Madde 28. Dosya tutma düzeni
  1.    Antidamping soruşturmasına ilişkin dosya tutma düzeni yetkili organ
  tarafından belirlenir. Dosyada, somut bir antidamping araştırması ile ilgili, muhafaza düzeni ve süreleri yasal olarak belirlenmiş bütün gerekli dokümanlar bulunmalıdır.
  2. İlgili kişilerin yetkili organın yaptığı antidamping soruşturması için kullanılan mahrem olmayan bilgiler hakkında bilgi edinme hakkı vardır.

  Madde 29. İlgili kişilerin görüşmeleri
  1. Antidamping soruşturması sırasında yetkili organ ilgili kişilerin talebi üzerine onların araştırma materyalleri incelemek, ilave bilgi sağlamak üzere zıt menfaatleri olan taraflarla görüşmeleri için imkan sağlamalıdır. Sözlü bilgi, görüşmeden sonraki on gün içerisinde yazılı bir şekilde teyit edildikten sonra yetkili organ tarafından dikkate alınır.
  2. Bu görüşmelerde herhangi bir ilgili kişilerin bulunmaması, soruşturma yapıldığında menfaatlerinde maddi zarara yol açmamalıdır.

  Madde 30. Geçici antidamping önlemlerinin uygulanması
  1. Yetkili organ, damping ve maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyetinin tespit edildiğine ilişkin ilk kararı açıkladıktan sonra bütün ilgili kişilere ve ülkelerinin resmi organlarına geçici antidamping önlemlerinin uygulanmak istendiğini bildirir. Araştırmaya iştirak ettirilen ilgili kişilerin bu haberi aldıktan sonra 20 gün içerisinde, geçici antidamping önlemlerinin uygulanmasının gerekçelerine ilişkin fikirlerini yazılı şekilde bildirme hakkı vardır. Yetkili organ bunları geçici antidamping önlemlerinin uygulanmasına ilişkin son belirlemeleri hazırladığında dikkate alır veya imtina eder.
  2. Yetkili organın damping ve maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyetinin tespit edildiğine ilişkin çıkardığı ilk kararına dayanarak Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti geçici antidamping önlemlerinin uygulanmasına ilişkin karar alır:
  1) bu kararda, tedarikçilerin veya malın ihraç edildiği ülke adı; mal tarifi (gümrük işlemleri için yeterli); geçici antidamping vergisinin oranı ve uygulama süreleri belirtilmiş olmalıdır;
  2) karar, resmi yayınlarda yayınlanmalıdır. Yayınlanan yazı, geçici önlemlerin kabul edilmesinin başlıca gerekçeleri; belirlenmiş damping marjını ve kullanılan hesap yöntemini; maddi zarar değerlendirme kriterlerini içermelidir.  Yayınlanan yazı mahrem bilgi içermemelidir.
  3. Geçici antidamping önlemleri dampingli malın ithalatında soruşturmanın başladığı andan en az iki ay sonra ve en fazla altı ay boyunca uygulanabilir. Geçici antidamping vergilerinin oranının damping marjından düşük olması ve maddi zararın ortadan kaldırılması için yeterli olması durumunda uygulama süresi dokuz aya kadar çıkabilir.
  4. Geçici antidamping önlemleri, Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içinde serbest dolaşıma çıkarılmış veya çıkarılan dampingli mal ithalatında, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu önlemlerin geçici antidamping vergisi şeklinde gereken para tutarlarının mevduat hesabına yatırılmasına veya Kazakistan Cumhuriyeti garantileri şeklinde kullanılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girmesinden sonra Kazakistan Cumhuriyeti gümrük organları tarafı uygulanır. Bu durumda tedarikçi geçici antidamping önlemleri şeklini kendisi seçer. Geçici antidamping vergileri Kazakistan Cumhuriyeti merkezi gümrük organı tarafından belirlenmiş düzene göre tahsil edilir.
  Bölüm 6. Antidamping soruşturmasının sona ermesi

  Madde 31. Antidamping önlemlerinin uygulanmasına veya uygulanmadan antidamping soruşturmasının sona ermesine ilişkin belirleme
  1. Yetkili organ tarafından yapılan damping, maddi zarar ve bunlar arasındaki neden-sonuç ilişkisinin mevcudiyetinin tespitine ilişkin antidamping soruşturması Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunulacak belirlemenin hazırlanmasıyla sona erer:
  1) antidamping soruşturmasının önlemler alınmadan durdurulması hakkında;
  2) ihracatçının ve (veya) üreticinin fiyat taahhütünü üstlenmesi hakkında;
  3) antidamping vergilerinin uygulanması hakkında;
  2. Antidamping soruşturmasına antidamping önlemleri uygulanmadan aşağıdaki durumlarda yetkili organ tarafından son verilir:
  1) damping veya maddi zarar veya maddi zarar tehdidine ilişkin delillerin yeterli olmadığı durumda;
  2) damping farkı ihracat fiyatının %5’den az ise yada dampingli (fiili veya potansiyel) ithalat miktarı veya maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin büyüklüğü, işbu Yasanın hükümleri uyarınca eser miktarda ise;
  3. Soruşturmaya antidamping önlemleri uygulanmadan son verilmesine ilişkin duyuru resmi yayınlarda yayınlanır.

  Madde 32. Antidamping vergilerinin miktarının belirlenmesi ve uygulanması
  1. Antidamping vergilerinin uygulanmasına ve oranlarına ilişkin karar Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yetkili organın teklifi üzerine alınır ve resmi yayınlarda yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, işbu Yasanın 34. maddesinin 2.bendinde öngörülen durumlar hariç.
  Kararda dampingli mal tedarikçisi veya tedarikçilerinin isimleri açıklanmalıdır.
  Dampingli mal birkaç ülkenin birkaç tedarikçisi tarafından ithal ediliyorsa ya iştirak eden bütün tedarikçilerin isimleri, yada, bu mümkün değilse, iştirak eden bütün ülkelerin adları açıklanmaktadır.
  2. Kazakistan Cumhuriyeti gümrük organları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin antidamping vergisinin uygulanmasına ilişkin kararına dayanarak, hakkında antidamping soruşturmasının yapıldığı bütün getirilen mal üzerinden bu vergileri tahsil etmekte, fiyat taahhütlerinde bulunan tedarikçilerin getirdikleri mal hariç.  
  3. Antidamping vergileri damping sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeterli miktarda belirlenmelidir. Antidamping vergisinin büyüklüğü damping farkını aşmamalıdır.
  4. Geçici önlemlerin uygulanmasıyla ödenen tutarların damping farkını aşması durumunda tedarikçinin, fazla ödediği tutarı belirlenmiş yasal düzene göre iade ettirme hakkı vardır.
  5. Antidamping vergisi geçici antidamping vergisinin oranını aşan miktarda uygulandıysa oluşan fark tedarikçiden tahsil edilmez.

  Madde 33. Üçüncü şahıslar hakkında antidamping soruşturması
  1. Antidamping soruşturması sona erdikten sonra üzerinden antidamping vergisinin tahsil edildiği malın diğer tedarikçileri ile ilişkisi olmayan üçüncü kişi benzer malın tedarikini başlatırsa, bu kişi hakkında antidamping soruşturması bir ay içerisinde başlatılmalı ve hakkında dilekçe alındığı günden sonra 12 ay içerisinde sona ermelidir.
  2. Antidamping soruşturması sırasında bu üçüncü kişiden antidamping vergileri tahsil edilmemelidir, ancak işbu Yasa’nın belirlediği düzene göre geçici antidamping önlemleri uygulanabilir.

  Madde 34. Antidamping vergileri uygulama düzeni
  1. Antidamping soruşturması başlamadan önce Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde serbest dolaşıma sunulan mallar antidamping vergilerine tabi olamaz.
  2. Antidamping vergileri, geçici önlemlerin uygulanması halinde uygulandığı günden itibaren uygulanır.

  Madde 35. Antidamping vergisinin geçerlilik süresi
  1. Antidamping vergisinin geçerlilik süresi Kazakistan’ın yerli üreticilerine getirilen zararın ortadan kaldırılması veya maddi zarar tehdidinin önlenmesi ve yerli üreticilerin rekabet koşullarına adaptasyonu için gerekli süreyi aşmamalıdır. Sözkonusu süre, bu verginin uygulandığı veya son kez gözden geçirildiği günden sonra beş yılı geçmemelidir.
  2. Antidamping vergisinin gözden geçirilmesinin hazırlık prosedürü yetkili organ tarafından onun inisiyatifi ile veya antidamping vergisinin geçerlilik süresinin bitmesine en geç 45 gün kala ilgili kişilerin sundukları dilekçe üzerine gerçekleştirilir.
  3. Antidamping vergisinin yerli üreticilere getirilen maddi zararı veya maddi zarar tehdidini ortadan kaldırmadığı tespit edilirse yetkili organ daha önce uygulanan antidamping vergisinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçesini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunar.

  Bölüm 7. Fiyat tahhütleri

  Madde 36. Fiyat tahhütlerini kabul şartları
  1. Antidamping soruşturmasına iştirak ettirilen kişiden, hakkında antidamping soruşturmasının yapılan malın fiyatını gözden geçireceğine veya Kazakistan’a dampingli fiyatlarla getirilmesini sona erdireceğine ilişkin, damping sonuçlarını ortadan kaldıracak gönüllü bir taahhüdün alınmasından sonra antidamping soruşturması geçici önlemler veya antidamping vergileri uygulanmadan durdurulabilir veya sona erdirilebilir.   
  2. Yetkili organ, böyle taahhütlere göre fiyat artışının belirlenmiş damping farkından fazla olmasını talep edemez. Yetkili organ bu artışın dampingin yerli üreticilere getirdiği sonuçları ortadan kaldırmak için yeterli olduğunu tespit ederse, fiyat artışı damping farkından küçük olabilir.
  3. Fiyat taahhütleri yetkili organ tarafından teklif edilebilir, ama tedarikçi bunun gibi taahütleri üstlenmeyi zorunda değildir.
  4. Fiyat taahütleri yetkili organın işbu Yasa’nın 30. maddesi gereğince dampingin, maddi zararın veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyeti konusunda olumlu ön belirlemelerinden sonra ancak kabul edilebilir.   
  5. Yetkili organ tedarikçi sayısının çok yüksek olması veya yetkili organın tedarikçiye bildirmesi gereken genel siyasi nedenleri de kapsayan başka nedenlerden dolayı fiyat taahhütlerinin kabulünü gerçek görmüyorsa, fiyat taahhütleri kabul edilemez.

  Madde 37. Fiyat taahhütlerinin geçerliliği
  1. Tedarikçinin fiyat taahhütlerini itina ile yerine getirmesi halinde yetkili organın soruşturmaya son verme hakkı vardır.
  2. Yetkili organ fiyat taahhüdünü üstlenen tedarikçinin ısrarlı talebi üzerine veya kendi inisiyatifi ile, fiyat tahhütleri kabul edildikten sonra damping, maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin mevcudiyetini tespit etmek amacıyla antidamping soruşturmasını devam ettirir.   
  3. Damping veya maddi zarar yokluğunun fiyat taahhütlerinin bir sonucu olduğu durumlar hariç, dampingin veya maddi zararın veya maddi zarar tehdidinin mevcut olmadığına ilişkin karar alınması halinde fiyat taahhüdü kendiliğinden iptal olur.
  4. Fiyat taahhüdü, maddi zarar getiren dampinge engel olmak için gerekli miktarda ve süre içerisinde geçerli olmalıdır.
  5. Yetkili organ, fiyat taahhüdünü kabul ettikten sonra işbu Yasa’nın 26. maddesinin şartlarına uyarak bütün ilgili kişileri bundan haberdar edecektir.

  Bölüm 8. Sonuç Hükümleri

  Madde 39. Geçici antidamping önlemlerinin iptal şartları ve düzeni
  1. Uygulanan geçici antidamping önlemlerinin büyüklüğü antidamping vergisinden küçük ise aradaki fark ödemeye tabi değildir; büyük ise aradaki fark tedarikçinin isteği üzerine yasal olarak belirlenmiş düzene göre telafi edilir.
  2. Maddi zarar tehdidi tespit edildiğinde antidamping vergisi maddi zarar tehdidinin mevcudiyetine ilişkin belirlemenin yapıldığı tarihten itibaren uygulanabilir ve uygulanan geçici önlemler iptal edilmeli, geçici önlemlerin uygulandığı dönemde yatırılan mevduat ise iade edilmeli ve tedarikçinin her türlü parasal taahhüdü iptal edilmelidir.
  3. Antidamping soruşturması sırasında damping ve maddi zarar veya maddi zarar tehdidinin yer almadığı tespi edilirse, bütün geçici önlemler karar alındığı günden itibaren yasal olarak belirlenen düzene göre on gün içerisinde iptal edilmeli, tahsil edilen turarlar ise karar alındığı günden itibaren bir ay içerisinde iade edilmelidir.

  Madde 40. Antidamping önlemlerinin iptali veya değiştirilmesi
  1. Yetkili organ her zaman kendi inisiyatifi veya ilgili kişilerin inisiyatifi ile, daha önce dampingli olarak kabul edilmiş bir malın dampingi veya maddi zararı ortadan kaldıran veya azaltan normal fiyatına eşit veya yakın bir fiyatla tedarik edildiğine ilişkin bilgilerin mevcut olması durumunda önlemlerin uygulamasının devam etmesinin amaca uygun olup olmaması konusunu veya bunları değiştirme imkanlarını ele alabilir.  
  2. Uygulanan antidapming önlemlerinin devamının uygun olmadığı tespit edilirse, yetkili organ bunların iptaline veya miktarının değiştirilmesine ilişkin karar tasarısını Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunar.

  Madde 41. Kararları temyiz etme düzeni
  İlgili kişilerin yetkili organın antidamping soruşturması döneminde aldığı karar ve davranışlarını Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatınca belirlenen hukuki düzene göre temyiz etme hakkı vardır.

  Madde 42. Dampingli malın gümrük işlemleri ve kaydı
  1. Antidamping soruşturmasının yapılması dampingli malın gümrük işlemlerinde engelin oluşması için bir esas teşkil etmemektedir.
  2. Dampingli mal ithalatına ilişkin soruşturma başladıktan sonra ileride bu ithalatta antidamping önlemlerinin uygulanabilmesi için gümrük organları yetkili organın başvurusu üzerine dampingli mal ithalatının kaydını yaparlar.
  3. Gümrük organları, hakkında soruşturma yapılan dampingli mal ithalatına ilişkin bilgileri her ay yetkili organa sunmalıdır.

  Madde 43. Antidamping önlemlerine ilişkin mevzuatın ihlalinden sorumluluk
  Yetkili organ ve yetkililer, antidamping önlemlerine ilişkin mevzuatın ihlalinden Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereğince sorumlu tutulur.

  Kazakistan Cumhuriyeti
  Cumhurbaşkanı
  Kaynak: katiad.kz (Kazakistan Türk İşadamları Derneği) web sitesi

  BAŞA DÖN
  -Kazakistan ve Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviği ve Korunması Hakkındaki   Anlaşma Metni
  Milletlerarası Andlaşmalar
  Karar Sayısı : 95/6460
  1/5/1992 tarihinde Alma Ata’da imzalanan ve 15/9/1994 tarihli ve 4023 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlı-ğı’nın 3/1/1995 tarihli ve BDTY-24 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Prof. Dr. Tansu ÇÎLLER Başbakan

  Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI

  M. KARAYALÇIN     N. CEVHERi                     Y. AKTUNA     A. Ş. EREK
  Başb. Yrd. ve Dışişleri Bakanı     Devlet Bakanı                    Devlet Bakam     Devlet Bakanı
  M. GÜLCEGÜN     B. S. DAÇE                     Ö. ALPAGO     A. E. KffiATLIOĞLU
  Devlet Bakanı     Devlet Bakam                    Devlet Bakanı     Devlet Bakanı
  N. KURT     A. KÖYLÜOĞLU                A. A. DOĞAN     A. ATAÇ
  Devlet Bakanı     Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı     Devlet Bakanı
  S. SÜMER     A. GOKDEMlR                     Ş. ERDEM     B. ALAGÖZ
  Devlet Bakanı     Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı     Devlet Bakanı
  M. MOĞULTAY Adalet Bakanı     M. GOLHAN                    N. MENTEŞE Millî Savunma Bakanı              içişleri Bakanı     î. ATTlLA Maliye Bakanı
  N. AYAZ Mitli Eğitim Bakanı     H. ÇULHAOĞLU Bayındırlık ve İskan Bakanı     D. BARAN Sağlık Bakanı
  M. KÖSTEPEN     R. ŞAHiN     N. MATKAP
  Ulaştırma Bakanı     Tarım ve Köyişleri Bakam           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
  M. DÖNEN     R. ŞAHiN     T. SAVAŞ
  Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam V.     Kültflr Bakanı
  Ş. ULUSOY     H. EKiNCi     R. AKÇALI
  Turizm Bakanı     Orman Bakanı     Çevre Bakanı
  YürUtme ve Idaıe BöiUmC Sayfa : 1
  içindekiler 96. Sayfadadır.
  Resmi Gazete Kodu : 110295

  Sayfa : 2    RESMÎ GAZETE    11 Şubat 1995 — Sayı : 22199
  Türkiye Cumhuriyeti
  ile
  KazakistanCumhuriyeti
  Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
  Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır,
  özellikle bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla İlgili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile,
  Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceğini kabul ederek,
  istikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarım sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının gerektiği hususunda mutabık kalarak,
  Yatırımların teşvik edilmesi ve karşılıklı korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla,
  Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:
  MADDE I
  Tanımlar
  İşbu Anlaşmada:
  1.    “Yatırımcı” terimi:
  a)    Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına göre vatandaşı sayılan gerçek
  kişileri,
  b)    Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına uygun olarak kurulmuş ve genel
  idare merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar ya da iş ortaklıktan gibi tüzelki
  şileri ifade eder.
  2.    “Yatırım” terimi, ev sahibi Tarafın ülkesindeki yasalara ve diğer mevzuata uygun
  olarak, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıda belirtilen kıymetleri ifade eder:
  ı)     Hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri;
  ıı) Yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili, malî değeri olan ve yasalara uygun olarak edinilen diğer haklar;
  ııı) Taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda İpotek, haciz, rehin gibi ayni haklar ve benzeri diğer haklar;
  ıv) Telif haklan; patentler, lisanslar, sınai tasarımlar, teknik prosesler gibi sınai ve fikri mülkiyet haklan; aynı zamanda ticarî markalar, peştemaliye, know-how ve benzeri diğer haklar;
  v) Tarafların ülkelerinde doğa! kaynakların aranması, İstihracı, işlenmesi ve kullanılması gibi konularda, yasalar veya yasalara uygun olarak aktedilmiş bir sözleşme uyarınca sağlanan iş imtiyazları.
  3.    “Gelirler” terimi, bir yaünmdan elde edilen, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla,
  kâr, faiz ve temettüleri İfade eder.
  4.    “Ülke” terimi, Taraflar arasında kabul edildiği şekliyle kara sınırlan, karasuları
  ve kıta sahanlığını kapsamak üzere, yatınma ev sahipliği yapan Tarafın uluslararası hukuk
  çerçevesinde egemenlik veya yargı hakkının bulunduğu sınırlar içinde kalan ülke anlamına ge
  lecektir.
  MADDE II
  Yatırımların Korunması ve Teşviki
  1. Her bir Taraf, kendi ülkesindeki yatırımlara ve bunlarla ilgili faaliyetlere, herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan daha az elverişli olmayan koşullarda, ilgili yasaları ve diğer mevzuatına uygun olarak izin verecektir.
  Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2

  11 Şubat 1995 — Sayı : 22199    RESMt GAZETE    Sayfa : 3
  2.    Her bir Taraf, gerçekleşmiş olan yatırımlara; kendi yatırımcılarının ya da her han
  gi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yaünmlanna, benzer durumda, uygulanandan -hangisi
  daha elverişli ise- daha az elverişli olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır.
  3.    Tarafların ülkelerine yabancıların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili ya
  salarına ve diğer mevzuatına uygun olarak:

  a)    Taraflardan her bîri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili ola
  rak önemli düzeyde sermaye veya diğer şekillerde kaynak aktarmayı taahhüt eden veya taah
  hüt etme aşamasında olan diğer Taraf vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin;
  kuruluş, geliştirme idare ve danışmanlık maksadıyla, ülkesine girme ve ikamet etmelerine izin
  verecektir;
  b)    Her bir Taraf, kendi ülkesinde yürürlükteki yasaları ve diğer mevzuatı çerçevesin
  de, diğer Taraf yatırımcılarının yatırımı İçin kurulmuş şirketlere, kendi seçtikleri idarî ve tek
  nik personeli, milliyetleri ne olursa olsun istihdam etme izni verecektir.
  4.    Bu maddenin hükümleri, Taraflardan herhangi birinin yapmış olduğu aşağıda be
  lirtilen türdeki anlaşmalar için uygulanmayacaktır:
  a)    Halihazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak gümrük birliği, bölgesel ekonomik
  Örgütlenme ya da benzeri nitelikte uluslararası anlaşmalar;
  b)    Kısmen ya da tümüyle vergilendirme ile ilgili anlaşmalar,
  MADDE III
  Kamulaştırma ve Tazminat
  1.    Kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayan, zamanında, yeterli ve etkin tazminat öde
  yerek ve kanunî yollarla ve işbu Anlaşmanın II nci Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun
  olarak yapılan işlemler dışında Taraflardan hiç biri, kendi ülkesi sınırları içerisindeki diğer
  Taraf yatırımcılarının yatırımlarını, devletleştirme, kamulaştırma ve benzeri etkileri yaratan
  uygulamalara tabi tutmayacaktır.
  2.    Söz konusu tazminat, kanunlaştırılacak yatırımın kamulaştırma işleminin uygulan
  masından ya da bildirilmesinden hemen önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat, ge
  cikme olmaksızın ödenecek ve Madde IV, paragraf 2*de belirtilen şekilde serbestçe transfer
  edilebilir olacaktır.
  3.    Taraflardan birinin yatırımcılarının yatırımlarının savaş, ayaklanma, iç karışıklık
  lar ya da benzeri olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde zarar veya ziyana uğraması halinde
  diğer Taraf, onları sözkonusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına ya
  da üçüncü bîr ülke yatırımcılarına yaptığı muameleden daha az elverişli olmamak kaydıyla,
  hangisi daha elverişli ise o muameleye tabi tutacaktır.
  MADDE IV
  Ülkeye iade ve Transferler
  1.    Herbir Taraf, bir yatırımla ilgili tüm transferlerin kendi ülkesi içine ve dışına ma
  kul olmayan bir gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. Bu transferlere aşa
  ğıdakiler dahildir:
  a)    Gelirler;
  b)    Bİr yatırımın tamamının veya bir kısmının satılması veya tasfiye edilmesinden elde
  edilen meblağlar;
  c)    Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar;
  d)    Yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin ana para ve faiz ödemeleri;
  e)    Bir Tarafın, diğer Tarafın ülkesindeki bir yatırımıyla ilgili olarak istihdam ettiği
  çalışma izinleri alınmış yabancı uyruklu personelin hak ettiği maaş, ücret ve diğer gelirleri;
  f)    Yatırım ihtilaflarından kaynaklanan ödemeler.
  2.    Transferler, yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasındaki aksi kararlaştırılmadığı takdir
  de, yatırımın yapıldığı konvertibl para birimi üzerinden ya da herhangi bir konvertibl para
  birimi ile transfer tarihinde geçerli olan kambiyo kuru üzerinden yapılacaktır.
  Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3

  Sayfa : 4    RESMt GAZETE         11 Şubat 1995 — Sayı : 22199
  MADDE V
  Halefiyet
  1.    Taraflardan birinin bir yatırımcısının yaptığı yatırım, yasalara uygun olarak oluş
  turulmuş bir sistem altında ticarî olmayan risklere karşı sigorta ettirilmiş ise, sigortalayanın
  ilgili sigorta anlaşması şartlarından kaynaklanan halefıyet hakkı diğer Tarafça kabul edilecektir.
  2.    Sigortalayan, yatırımcının sahip olduğu hakların üzerinden bir hakka sahip olma
  yacaktır.
  3.    Taraflardan biri ile sigortalayan arasında çıkabilecek ihtilaflar, işbu Anlaşmanın
  VII nci Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak çözümlenecektir.
  MADDE VI
  Derogasyon
  îşbu Anlaşma, yatırımlara veya yatırımlarla ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda, bu Anlaşmadan daha elverişli koşullar sağlayan:
  a)    Tarafların yasaları ve diğer mevzuatı, İdarî uygulama, prosedür veya idarî ya da
  yargısal kararların;
  b)    Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin;
  c)    Taraflardan birinin bir yatırım anlaşması veya bir yatırım müsaadesi kapsamında
  üstlendiği yükümlülüklerin;
  uygulanmasına mani olmayacaktır.
  MADDE VII
  Taraflardan Biri île Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasında Çıkan İhtilafların Çözümlenmesi
  1.    Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında o yatırımcının yatırımı
  île ilgili olarak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Tarafa ayrıntılı bir şekilde yazılı
  olarak bildirilecektir. Yatırımcı ile ilgili Taraf, söz konusu ihtilafları mümkün olduğunca kar
  şılıklı iyi niyetli görüşmeler yaparak çözüme kavuşturacaktır.
  2.    Bu ihtilafların, yukarıda l inci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itiba
  ren altı ay içinde çözüme kavuşturulamaması halinde, yatırımcının ihtilaf konusunu ev sahibi
  Tarafın usul ve yasalarına göre adlî mahkemesine götürmüş olması ve bir yıl içinde karar ve
  rilmemiş olması kaydıyla, söz konusu ihtilaf, yatırımcının kararına göre aşağıda belirtilen Ulus
  lararası Yargı Makamlanna sunulabilir;

  a)    “Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım ihtilaflarının Çö
  zümlenmesi Hakkında Sözleşme” uyarınca kurulmuş Uluslararası Yatırım ihtilafları Çözüm
  Merkezi (ICSID) (her iki Taraf da bu Sözleşmeyi imzalamış ise);
  b)    Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (INCITRAL)’nun Ha
  kemlik Kuralları uyarınca, bu amaçla kurulacak bir hakem mahkemesi (her iki Taraf da Bir
  leşmiş Milletlere üye ise);
  c)    Paris Uluslararası Ticaret Odası’mn Hakem Mahkemesi;
  3.    Tahkim Kararları, uyuşmazlığın bütün tarafları bağlayıcı ve kesin olacaktır. Ta
  raflar, sözkonusu kararı kendi ulusal yasalarına göre yerine getirecektir.
  MADDE VIII
  Taraflar Arasındaki ihtilafların Çözümlenmesi
  l. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak aralarında çıkabilecek İhtilafları iyi niyetle hareket ederek ve işbirliği içerisinde süratle ve adil şekilde çözüme kavuşturacaklardır. Bu açıdan, Taraflar söz konusu çözüme varmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar aralarında bir İhtilaf çıkmasından itibaren altı ay içerisinde yukarıda belirtilen şekilde bir çözüme varamazlarsa, bu İhtilaf, taraflardan birinin İsteği üzerine üç üyeden oluşan bir tahkim kuruluna sunulabilir.
  Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4

  11 Şubat 1995 — Sayı : 22199    RESMt GAZETE        Sayfa : 5
  2.    Böyle bir İsteğin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Ta^af birer hakem ta
  yin edeceklerdir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan
  olarak seçeceklerdir. Taraflardan birinin belirtilen sürede bir hakem tayin edememesi halin
  de, karşı Taraf Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bir hakem tayin etmesini isteyebilir.
  3.    Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay İçinde bir Başkan seçemez!erse, bu
  Başkan, Taraflardan birinin isteği üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından ta
  yin edilecektir.
  4.    Eğer bu iş maddenin yukarıdaki 2 nci ve 3 üncü paragraflarında belirtilen hallerde,
  Uluslararası Adalet Divanı Başkanının söz konusu görevi yerine getirmesinde engel bulunu
  yorsa, ya da Taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Başkan Yardımcısı tarafından ya
  pılacaktır. Eğer Başkan Yardımcısının da söz konusu görevi yerine getirmesinde engel
  bulunuyorsa, ya da taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Uluslararası Adalet Dîva
  nının en kıdemli ve Taraflardan birinin milliyetinde olmayan bir üyesi tarafından yapılacaktır.
  5.    Tahkim Kurulu, Başkanın seçilmesinden itibaren üç ay içinde, İşbu Anlaşmanın öteki
  koşullarına uygun olacak şeklide tahkim kurallarını saptayacaktır. Böyle bir saptama yapıla
  maz ise, tahkim kurulu, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından kuralları saptamasını isteye
  cek ve genelde kabul edilmiş uluslararası tahkim usulü kuralları göz önünde bulundurulacaktır.
  6.    Aksi kabul edilmediği takdirde, tüm işlemler ve duruşmalar, üçüncü hakemin se
  çildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde tamamlanacaktır ve tahkim kurulu, son işlem tarihin
  den ya da son duruşma tarihinden itibaren, hangisi sonra ise, iki ay içinde kararını verecektir.
  Tahkim Kurulu çoğunluk oyu ile karar verecek ve bu karar Tarafları bağlayıcı olacaktır.
  7.    Başkan ve diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar, Ta
  raflarca eşit oranda ödenecektir. Ancak, Tahkik Kurulu, re’sen Taraflardan birinin bu ücret
  leri daha yüksek oranda ödemesini kararlaşttrabiIİr.
  8.    Eğer bir ihtilaf, Madde VII koşullarına uygun olarak bir uluslararası tahkim kuru
  luna götürüîmüşse ve hâlâ o kurulda işlem görüyorsa, İşbu madde koşulları uyannca başka
  bir uluslararası tahkim kuruluna götürülmeyecektir. Bu durum, Taraflar arasında doğrudan
  ve anlamlı görüşmeler yapılmasını önlemeyecektir.
  MADDE IX Yürürlüğe Girme
  1.    İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. On yıl
  süre île geçerli olacak ve işbu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca sona erdirilmediği takdirde
  yürürlükte kalmaya devam edecektir. Yürürlüğe girdiği sırada mevcut yatırımlar ve yürürlük
  tarihinden sonra yapılacak ya da iktisap edilecek yatırımlar için geçerli olacaktır.
  2.    Taraflardan biri, söz konusu on yıllık sürenin sonunda, ya da sona erme tarihin
  den sonra herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere, karşı Tarafa bir yıl önceden yazılı bir
  bildirim vererek İşbu Anlaşmayı sona erdirebilir.
  3.    tşbu Anlaşma, Taraflar arasında yazılı bir Anlaşma yapılarak değiştirilebilir. Böy
  le bir değişiklik, bunun uygulanması için gereken tüm ulusal İşlemler tamamlandıktan ve Ta
  raflar bu tamamlamanın yapıldığını karşı Tarafa bildirdikten sonra yürürlüğe girecektir.
  4.    İşbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten önce yapılan veya iktisap edilen ve işbu An
  laşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın tüm diğer maddelerinin ko
  şullan, sona erme tarihinden itibaren OD yıl süre İle geçerli olacaktır.
  îşbu Anlaşma, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Alma Ata’da 1/5/1992 tarihinde, Türkçe, Kazakça, ingilizce ve Rusça ikişer asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.
  Türkiye Cumhuriyeti    Kazakistan Cumhuriyeti
  Hükümeti Adına    Hükümeti Adına
  YUrUtmc ve idare Bölümü Sayfa : 5

  Kaynak: musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=KAZ&dil=TR&Submit=Giri%C5%9F  web sitesi

  BAŞA DÖN

  Yorumlarınızın Yönetici Onayını Beklemesini İstemiyorsanız, Üye Olmak İçin Tıklayınız

  Misafir Olarak Yorum Yapın